Ukuxhatshazwa kwamanina makunyhashwe

Amakhosikazi namantombi ahambisana namaqabane andlongondlongo kumele avule imilomo azichaze ezimeko.

Apha ezintsukwini ndiphulaphula unomathotholo ndeva iindaba ezihambisa umzimba, ngokwalomfo ebethetha apho uthi zenyukile izehlo zokubethwa kwabafazi sukela oko umongameli ewise umthetho wokuzila nokuyeka ukuhamba ebusuku.

Lomfo endicinga ukuba usebenza kwa Sonke Gender uthe idabi lokuxhatshazwa kwabafazi lisezandleni zabo.

Uthi kumaxa amaninzi abafuni kumangalela amadoda abo, lento ke iba nemiphumo emibi ekugqibeleni apho oomama bade babulawe.

– Sipho Nazo eMonti