Ukuzeka okanye isibunu?

YIBA nomfanekiso-ngqondweni woonolali bethe nqwadalala behleli ngebhekile kumzi apho kusilwe khona kwilali yaseTyekelebende eDutywa, kusuke kuphakame injoli ithi “uxolo mawethu, kukho utata ofuna ukuthetha”.

Uyaphakama utata: “Hayi mzi wasemathileni, ndithi mandivele ngoku singekabishushu. Ummo lo wam ndingumntu ofuna ukufuniswa ngomzi othengisa inkomo yesibunu.”

Emva kwala mazwi, lo tata uhlala phantsi abuyele encokweni ze aphinde avele unonjoli: “Litsho ke mawethu, umntu oyaziyo ukuba ithengiswa kwabani le nkomo yesibunu ndakucela ancedise lo tata.”

Kha uphinde ubenomfanekiso womfana, ongabikwa hlaba ezihambela nje phaya ebulalini, kusuke kuthi xhegwazana lithile libuze kulo mfana: “Uzeka nini?” Into ethetha ukuba uyakumthatha nini unkosikazi, kwabo bayizibulayo le ntetho.

Naku ke ngoku kumzi onesisusa, kukho la maqhitala wabafana abaxakwa kukombatha ngendlela la ngubo yesiXhosa imhlophe, abanye bathi yiBhlankethi logama abanye besithi yingcawe [elona gama kukholeleka ukuba lifanelekile], uve ixhego libonakala lixhalabile lithi: “Yizume le ngubo mfo wam”. Ukuzuma ingcawe ke kuxa umgca lo wayo usihla zwii ngomzimba endaweni yokunqumla apha emzimbeni.

Kutshanje I’solezwe lipapashe inqaku (Iindlavini zeANC, 05-11 kweyeDwarha) kwanombono wephepha (Iindlavini, iindladiya neenjubaqa zeANC 05-11 kweyeDwarha), apho besidandalazisa ngokuphandle uqulukubhode wombhodamo owenzeke e-ICC eMonti apho iANC yephondo ibibambe khona inkomfa.

Noxa nje iinkokeli zeANC, ngokomlomo woSihlalo omtsha uOscar Mabuyane, zikuchaze njengehlazo okwenzeke phaya, abanye babantu abafunda eli phepha bebekholelwa ukuba la ngamagama ekufanele asiwasebenzisanga, besithi kukho uburhabaxa kuwo.

Ndiphawula le mizekelo kuba ndifuna ukuqaqambisa into yokuba amaXhosa akonqeni ukukhankqula la magama abantu bengqobhoko bathi ayalumeza, bambi bade bathi ayathuka.

AmaXhosa ngabantu abakholelwa ukuba iyakuthi into ize yenzeke okanye ivakale, ikhankqulwe ngegama eliza kuyishiya inkenteza. Asikuko ukuthuka oko.

Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo, besinebali lamakhosikazi aseMdantsane adize ukuba axhalabile yinto yokuzunywa ngoonyana babo, abathi babazumela kwihlathana elithile ngakumatyotyombe aphaya kwa-N.U. 1.

Kha ufane ucinge ukuba kweli nqaku besinesihloko-ndaba esithi “Sabelana ngesondo noonyana bethu”. Ibingasokuze iyibhentsise ngale ndlela bebeyithetha ngayo abahlali bale ndawo.

Kwakhona kweli nqaku laseMdantsane, kwakukho abantu “likrwada I’solezwe”, besithi bekufanele ukuba sisebenzise amanye amagama endaweni yokuzuma.

Umbuzo endihlala ndizibuza wona ngowokuba kutheni abantu besithi ulwimi lwesiXhosa lurhabaxa okanye luyalumeza xa luthetha ngqo?

Ndimbuza bucala ngezikhalazo okanye inkxalabo kumanqaku nakwiintetho ezimila bunje, lowo uphanda ngemicimbi yesiNtu ekwabhala nangemvelaphi yeziduko uMpumelelo Makuliwe uthe kum: “Igama elithi ukwabelana ngesondo sisihlonipho nje. Ulwimi lwethu [isiXhosa] luye lahlonitshwa kakhulu.

“Abantu abamnyama [ekuquka ootitshala] baye boyisakala phaya ngo1954 okanye ku1955 ngethuba uVerwoerd [Hendrik] esithi makufundiswe ngesiXhosa. Abantu abamnyama baye boyika ukusebenzisa amagama afana nelithi ukutyiwa, ukutswebelana okanye ukugqana, baqonda ukuba mabasebenzise elo lithi ukwabelana ngesondo.

“Ulwimi lwethu lusengxakini kuba luyahlonipha kakhulu, ngokomzekelo xa esithi umntu ndiza kunyisa akakuthuki koko uyakulumkisa.

“Umnqa kule nto kukuba isiNgesi nesiBhulu siwasebenzisa la magama ngolu hlobo alulo, akukho nto yakuhlonipha.”

Abanye babafundi beli phephandaba bakhe banxakama ngenqaku esasilipapashe kumnatha wonxibelelwano phantsi kwesihloko esithi [Mbananga: ‘Ndakuqhwaba ngempama uny*** Mandisa!’]. Eli nqaku lalimalunga nengxabano phakathi kwamagosa aphezulu ezonxibelelwano kwiOfisi yeNkulumbuso, uMandisa Titi noSonwabo Mbananga, kulandela ukutshintshiselana ngamazwi kumsitho owawubanjelwe eLusikisiki.

Kwakhona, kutshanje abantu bakhe banxakama ziintetho zikaMphathiswa wamaPolisa uFikile Mbalula emva kokutyelela kwakhe kumatyotyombe aseMarikana ePhillipi East kwelaseNtshona Koloni.

UMbalula wayetyelele le ndawo emva kwesithwakumbe sokudutyulwa kwenkitha yabantu. Ngokusezela intetho kaMbalula, kuyabonakala ukuba kukho ukuhexa kumapolisa ale ndawo ekwenzeni umsebenzi ngendlela eyonelisa abantu.

Ebonakala enomsindo ngamapolisa ale ndawo, uMbalula uthe: “Asoyiswa ngootsotsi thina, soyiswa zezi zirhama [zamapolisa].”

Kwesinye isicatshulwa, uMbalula uthe: “Kuza kunyiwa kule weekend. Siza kubabamba banye.”

Ewe ke xa uMphathiswa esithi “isirhama” unako ukuphuma endleleni, kodwa ingaba uyathuka na xa esithi “kuza kunyiwa” okanye esithi “banye”?