UKUZIDELELA

Anelisa Thengimfene yimbongi yosiba.

Umbhali: Anelisa Thengimfene

Suke ndamathidala,

Suke ndayindindi.

Xa ndiza kudiliz’ umthangala.

Ngale mpehl’ igqib’ isizwe!

Urhuxesh’ onyubelez’ abantwini.

Icesin’ engqib’ iimvaba ngeemvaba.

Isithokothoko sentandabuz’ enyopheneyo!

Isigqubuthel’ esithe wamb’ iingcinga zomntu!

Ngomnweba wentandabuz’ uthe wamb’ injini yomzimba.

Iingcinga zixananazile ziyavunguza.

Njengelifu leendudumo lisith’ ububele belanga.

Ushiy’ intliziy’ esithokothokweni!

Inkqantosi yenkangal’ engenanto.

Ixhoba libon’ ilize kulo.

Ukuzithelekisa kuphala ngesanty’ esiphezulu.

Baphil’ ubomi bentshontsh’ abatshatshelayo!

Kub’ uyaphandlwa yinkqubela phambili.

Awakh’ amehl’ anengcume!

Awakh’ amehl’ anomsi!

Int’ entle kuw’ imdintsi netyheneba.

Kugqub’ ukuzidelela nokhuphiswano.

Ulutshab’ olukhasayo nolurhubuluzayo!

Urhubuluz’ utshic’ ityhefu nelorho!

Onaw’ usemakhamandeleni.

Amatyathang’ ambophelele.

Baxu nganga ngawenkom’ ebantwini.

Kub’ intliziy’ iyatshotsh’ ayonwabanga.

Kugqub’ impixano yangaphakathi!

Bayangcungcuthek’ abant’ empangelweni.

Ezakhw’ izenzo ziyangcungcuthekisa.

Saphel’ isizwe yile qhenkqe!