Ukwahlukana kweendima zoomama nootata kwezenkolo

Camagu Mhleli nabafundi bephephandaba I’solezwe! Eli nqaku liphenjelelwa kukuxananaza kwemibuzo emva kweentetha zomfundisi waseWesile malunga nendima yoomama enkonzweni.

Eminye imibuzo ibisithi, “Nithini nina kwaNtu malunga nendima yoomama?” eminye isithi, “Nizibona njani ezi ntetha zala mfundisi?”

Ukuba ubani uyaqaphela, igama intlalo nenkolo kaNtu ndiwasebenzisa ngokufanayo. Oko kubangelwa kukuba kwaNtu inkolo iyimontlalo. Ndigqamisa lo nto kuba ndifuna ukutyhila ukuba sokuze udibane neemeko zokwenza izinto zahlukene phakathi kwentlalo yemihla ngemihla nenkolo.

Andizukungena ke kwizinto ebezithetha umfundisi lowo kuba ndiyathemba wonke umntu obenomdla kuzo uzifumene, koko ndiza kuphendula la mbuzo uthi, “ingaba intlalo/ inkolo kaNtu ithini ngale meko?”

Siyicacisa rhoqo ukuba kwintlalo/ inkolo kaNtu ootata noomama baneendima zabo ezahlukeneyo. Omnye uyayazi kwaye eyicwezela indima yomnye. Nto leyo ibangela kungabikho ngxaki yokubangisana ngeendima kuphele kuvela iintetha ezinjeya.

Imizekelo: Indima katata iyaziwa isebuhlanti, ekamama iseziko. Sokuze ubone umama ebopha iinkabi esiya entsimini nokuba sele engumhlolokazi, kananjalo nokuba utata sele engumhlolo sokuze umbone ethwele inyanda evela kutheza namanina.

Nasekwenziweni kwamasiko ke kunjalo, kuneendima zootata kubuye kubeneendima zoomama. Akakho owelela endimeni yomnye kwaphela. Koko ubani udlala eyakhe indima, apho iphela khona kuqale eyomnye. Lo nto yaziwa nanguthathatha, kangangokuba nabona mama babengamatshantliziyo kwidabi lokulwela ukucinezelwa koomama, zange bayicele mngeni lo nto.

Andizukuyiphendula ke le yaba bafana nempungutye eyathi emva kokuba iphulukene nomsila wayo ngenxa yokubawa, yahamba isithi kwezinye, kumnandi ukungabinamsila, nazo mazishunqule eyazo. Ezaphendulayo zathi, le yethu imisila isilungele, hlala ke wena neso sijungqe sakho!

Eyokufaneleka nokungafaneleki kweza ntetha zala mfundisi andizukuphawula kuyo, kaloku thina kwaNtu asikuthetheli ukurhawuka kweembiza zasebumelwaneni.

Inye qha endinokubacela kuyo xa bebonke, kukuba xa bexakene neza vesi nezahluko badla ngokuzifunda emingcwabeni, mabahlukane nokwenyelisa amasiko ethu. Banokusuka baxoxe la nto ibithethwa ngula mfundisi ngoomama, bayeke ukuhamba bebuza thina ukuba siyibona njani.

Ngamafutshane ke lithiwa ndim, kwaNtu asinayo kwaphela ingxaki yokubangisana kootata noomama. Elowo ubaleka emgceni wakhe, nto leyo ibangela kungabikho gilwano!

Chosi!!

* Tshatshu – uSosiba wabaPhembeleli beNkolo kaNtu