‘Ukwakha izindlu akuphelelanga eziteneni’

UMphathiswa uNomaindia Mfeketo etyelele kwikhaya likamam uNomathemba Fazzie eDuncan Village owakhelwe indlu entsha

IBIBUBUSUKU obuqhakazileyo, unokufunga uthi umsitho ngoweemvumi ezibalaseleyo – kanti hayi ibingumsitho karhulumente ewonga amaphulo okwakhiwa kwezindlu kwilizwe liphela.

Lo msitho ububanjelwe kwihotele i-ICC eMonti ngoLwesihlanu esiwushiya ngemva, kwaye ubizwa ngegama likaGovan Mbeki. UMphathiswa woHlaliso loLuntu uNomaindia Mfeketo nguye obe singathe la mawonga.

“La mawonga abonisa mhlophe ukuba ulwakhiwo lwezindlu aluphelelanga nje eziteneni. Apha sinika ingqwalasela kumalungelo oluntu,” utshilo uMfeketo.

Yena uMphathiswa weZimali noPhuhliso loQoqosho uOscar Mabuyane uthe: “Siliqhwabela izandla eli nyathelo lesebe. Enye into ekufanele siyiqwalasele bubuqhophololo bokukhutshwa kwezindlu ngurhulumente. Kukho abantu abaye basixelele ukuba bakuluhlu lwezindlu into engaphaya kweminyaka engamashumi amabini, zibe izindlu zabo zinikwa abantu abatsha,” utshilo uMabuyane.

Iphondo laseMpuma Koloni nalo lithe laxhamla kula mawonga.

ULuyanda Mbula, intloko yecandelo lokuhlaliswa koluntu eBuffalo City, uthe: “Iintliziyo zethu zichulumance kakhulu kukufumana eli wonga lokuba ngoyena masipala ombaxa (metro) ubalaseleyo kulwakhiwo lwezindlu kuMzantsi Afrika uphela.”

“Ndivuya kakhulu. Into ebangele ukuba siphumelele eli wonga kukusebenza nzima. Eli wonga lithetha ukuba kufuneka siqinise nangakumbi kumsebenzi wethu,” utshilo uMbula.

Umasipala waseBuffalo City uzibalule ngamaphulo okwakha izindlu ezisemgangathweni afana naseOrange Groove naseUnit P eMdantsane.

Kwicandelo loyena mfundi ugqwesileyo, kuphumelele uPontsho Pitsi.

“Ndiziva ndiwongekile kakhulu. Ukuwongwa kwam kuza emva komsebenzi wokusebenza ngokuzimisela. Eli wonga lithetha ukuba kufuneka ndihlale kweli candelo lokwakhiwa kwezindlu, ukuze ndidlale eyam indima,” utshilo uPitsi. Ngoncedo lweSebe loHlaliso loLuntu eMpuma Koloni, uPitsi waseAtteridgeville ePitoli, uphumelele isidanga sophuhliso lwentlalo yoluntu (Bachelor of Human Settlement Development) eNelson Mandela University, kwaye uthi eli likhono ekudala elinqwenela.

“Esi sidanga sinxaxhile, siquka okuninzi kumba wohlaliso loluntu. Apha sithetha ngemigaqonkqubo, uhlolo nokumiliselwa kweeprojekthi zohlaliso loluntu, ulawulo lweeprojekthi.

“Into endiyithanda kakhulu ngesi sidanga kukuba sigxile kakhulu kukhathalelo loluntu, apho sithetha ngokudityaniswa koluntu namathuba ezoqoqosho. Imibuzo efana nokuba abantu bendawo ethile bafikelela njani na kwimingxili yezoqoqosho, iyaphendulwa ngumntu ofundele esi sidanga,” utshilo uPitsi.

Amanye amawonga ahambe ngolu hlobo:

Best Established Woman Contractor – Nokhanya Project, Mpuma Koloni Best Emerging Youth Contractor – Thinongo Enterprises, Mpumalanga Best Established Youth Contractor – Ramakolo Projects, Limpopo Best Accredited Municipality (Level One) – KwaZulu Natal

Best Accredited Municipality (Level Two)- KwaZulu Natal

Best Rural Project – Zungu Project, KwaZulu Natal Best non-subsidy Contractor – GWSK, Northern Cape Best Finance Linked Individual Subsidy Project (FLISP) – Sasol Housing Mpumalanga Best Social Housing Project – Hampshire Place, KwaZulu Natal

Best Integrated Residential Development Project – KwaZulu Natal Best Enhanced People’s Housing Process – Lubisi 1000, Mpuma Koloni

Best Emerging Woman Contractor – One Time Projects, KwaZulu Natal.