UKwinana ujonge iwonga leCrown okokuqala

Imvumi yegospile uXolisa Kwinana UMFANEKISO: UTHUNYELWE

IZAKUBE ilityeli lokuqala uXolisa Kwinana evan’amandla
neendumasi kumculo wegospile kumawonga walo nyaka weeCrowns.

 UKwinana, inzalelwane yaseThornhill kuKomani, uchongwe
kwibakala le-Best Ithende, nelibakala elisungulwe okokuqala kula mawonga.

 Kunyaka weshumi ziphefumla iCrown Gospel Awards
ibandakanye iBest Ithende njengendlela yokubhiyozela uhlobo lwegospile
yeentente.

 UKwinana, nowaqala ukucula eselula ngokweminyaka, sel’
enamawonga awawaphumelelayo ekuquka kuwo iwonga leVictory Gospel Awards
 kuquka nelo awalifumana kwi-Ingomas.

 I’solezwe libuze uKwinana ngendlela aziva ngayo
ngokutyunjwa kwiCrowns.

 “Kokokuqala kulo nyaka, ndinemincili, ndichulumancile
kwaye ndothukile. Ukuba andilithathanga eli wonga iyakube ikokokuqala
ndingaphumeleli xa ndityunjiwe,” utshilo.

 Ingoma yakhe ethi ‘ Uhamba Nabani’ nekwicwecwe
alikhuphe kunyaka ophelileyo, nathi ibhalwe nguBetusile Mcinga, yiyo emenze
ukuba atyunjelwe kweli bakala.

 Kwiveki ephelileyo, uKwinana wothuse abaninzi ngethuba
equleka, esiwa eseqongeni waze wakwikoma iiyure ezintathu.

 “Akukhonto iboniweyo ngoogqirha, bacingela nje
ukudinwa. Ndibulela kuMdali ngokuba ndiphinde ndalulama,” kutsho uKwinana.

 Amawonga weshumi we-SABC Crown Gospel Awards
kulindeleke abanjelwe eDurban ICC ngomhla we-26 kweyeNkanga 2017.