Ulele ebaliwe onyolukele isigidi

Umfana oseze ngobuso ezweni obe zizamela ubomi obungcono ngokuzisebenzela uphele esejele ngenxa yokunyoluka, emva kokuba ethe warhwaphiliza imali engaphaya kweR500 000 nomfana abesebenzisana naye kwiCasino ebebesebenza kuyo edolophini eMthatha.

USinethemba Mdoda, 26, kwakunye noYamkela Ndlala, 29, bagwetywe iminyaka elishumi elinesihlanu (15) umntu emnye yiNkundla yamaTyala aKhethekileyo yaseMthatha ngokuba bethe bancedisana ukurhwaphiliza iMayfair Casino.

UMdoda, welokishi yaseMaiden Farm eMthatha ebe ngumsebenzi wale Casino ekunye noNdlala welali yaseZiphunzana eLibode. Benze ubuqhophololo besebenzisa amakhadi ebhanki omgunyathi njengoko beyazi ukuba izinto ngaphakathi kule Casino zisebenza njani.

Ngokwengxelo ephuma kwiGunyabantu lezoTshutshiso, ngomhla we15 kweyoMdumba 2022, uMdoda wathumela amanqaku kula makhadi omgunyathi, baze bawatshintsha loo manqaku ayimali.

Isithethi seNPA, uLuxolo Tyali, uthi ngosuku olulandelayo, uMdoda waba nethuba lokukwazi ukungena kwikhompyutha kaManejala wabo apho wazithumelela la manqaku nafika enza imali eyiR10 million. Injongo ibikukuba azithumelele kwiakhawunti yakhe kodwa yathumeleka kubasebenzi bonke beCasino, neyabangela ukuba kukrokrwe.

Oku kwaye kwabangela kuvalwe kwangoko, ekuphandweni wabanjwa uMdoda emva koko wachaza nomncedisi wakhe, naye wabanjwa.

Inkundla iye yabafumana benetyala aba, isithi ikholelwa ukuba ngamalungu eqela loongqondongqondo nangona abarhanelwa bale kwaphela ukuchaza ukuba basebenzisana nabani.

Esi sibini siza kuchitha iminyaka elishumi elinesihlanu singaphakathi ejele.