ULindiwe Zulu uphehlelele ingxowamali yamagqala omkhosi

UMphathiswa uLindiwe Zulu noHlonela Lupuwana-Pemba okhokele iSEFA

UMphathiswa woPhuhliso lwamaShishini amaNcinane, uLindiwe Zulu, uphehlelele ingxowamali i-Inyamazane Funding Scheme For Military Veterans ngokubambisana noSmall Enterprise Finance Agency (SEFA) kumabala ezemidlalo iMadzikane kwaBhaca (Mt Frere) ngoLwesine.

Le yimali engangeR91 yezigidi. Lo msitho ubuzinyaswe ngabahlali, uKumkani Wesibini uMadzikane Diko, uMphathiswa uLindiwe Zulu, uSodolophu, iSEFA, Amagqala oMkhosi wezoKhuselo emibutho eyahlukeneyo.

Le ngxowamali isungulwe ukuze incedisane namagqala omkhosi wokhuselo ukuze nawo axhamle nawo kuqoqosho loMzantsi Afrika ngokuthi akhulise okanye asungule amashishini awo.

UMphathiswa uLindiwe Zulu uthi intsebenziswano yabo noSEFA ibaluleke kakhulu kuye. Uthi kudala kuthethwa ngamajoni woMkhonto weSizwe kodwa kurhuqwe unyawo. Uthi la majoni awasaziwa nokuba ahlala phi, aphila njani okanye anikwe ithuba lokutsho izikhalo zawo.

Uthi uninzi lwabo luthi noba sebe swelekile kubethwe inkazathi. Uthi uMzantsi Afrika awukaze ubanike ithuba lokuba babalise ukuba babuyaphi, etsho ezibandakanya naye.

Uthi kunamajoni abawashiya kumazwe afana nooAngola noTanzania, amanye afela endleleni ezama ukhusela izwe lethu.

Uthi ukuvala eso sigingqi nentlungu kungako bebonile beliSebe ukuba babonelele abantu abasaphilayo ukuthi enkosi kubo.

Ugxeke kakhulu imeko yamashishini aphethwe ngabemi bangaphandle.

“Ngaphandle kokubukula ngobuzwe kodwa ndibona kufanelekile ukuba abasemagunyeni bahambe bayokujonga ukuba banayo na imvume yokushishina abantu bangaphandle, kungani na ukuba sikhethe ukuqashisa ngemizi yethu kubemi bangaphandle ukuba benze amashishini endaweni yokuba sizivulele loo mashishini ngokwethu. Thina siyiAfrican National Congress sithi amazwe mawagcine abantu bawo ngaphandle kwabo beze ngokusemthethweni kunokuba abayeke beze apha kuthi kunokuba babavulele awabo amashishini. Nathi ngexesha sihlala kumazwe abo ngexesha lomzabalazo sasihlala enkampini singagqibi yonke indawo,” utsho uZulu.

UMphathiswa uthe amagqala mawasebenzise eli thuba asungule amashishini abo.

Ukanti othethela amagqala oMkhosi woKhuseleko nophuma kwiSAMVA (South African Military Veterans Association) uSobantu Luhabe, ethethela yonke imibutho yamagqala uthethe wenjenje.

“Kuluvuyo nochulumanco ukufumana inkxaso elolu hlobo ngoba eneneni isimo esiphila phantsi kwaso asiginyisi mathe kwaphela. Akukho nto ingqinayo ukuba sasikhe sangamajoni, sakhusela eli lizwe. Iimeko esiphila phantsi kwazo zenza abanye baphele besiya ngamandla kumanzi ampontshwayo siphele sibayintlekisa. Le ngxowamali iza kusinceda kakhulu ukubuyisa isidima sethu ngokuthi sivule amashishini sinakekele iintsapho zethu sikwazi nokuzingcwaba ngoba abanye bethu kunzima nokuzingcwaba xa bethe babhubha, ndibulela uMphathiswa uLindiwe Zulu ngokubambisana angasilibali ngokuba sisuka kude naye sihamba kumazwe angaphandle kunzima, sibulele nomzi waseSEFA”.