Ulindwe ngamehlo abomvu uXasa eNgcobo

Ulindwe ngamehlo abomvu uMphathiswa weSebe leNtsebenziswano kuRhulumento neMicimbi yeMveli uFikile Xasa ngumbutho wabahlali baseNgcobo, i-ENgcobo Municipal, Voters, Residents Association.

Lo mphathiswa kulindeleke ukuba anyathele kumasipala waseNgcobo naseSajonisi ngomhla wamashumi amabini anesithathu kwiveki ezayo esombulula iingxaki kwaba masipala.

Othethe egameni lela sebe uMamkeli Ngam, uthi umphathiswa ujikeleza koomasipala abanengxaki ngokwesiqhelo.

“Yinkqubo eqhelekileyo yokujikeleza komphathiswa ngeli xesha lonyaka, zikho iingxaki ezaziwayo kwezi ndawo zombini, injongo kukunika impendulo nezisombululo,” ucacise watsho uNgam.

Lo mbutho wabangela ukuphazamiseka okumandla kwenkonzo kwidolophu yaseNgcobo kunyaka ophelileyo ngethuba uqhuba uqhankqalazo.

Usihlalo wombutho wabahlali baseNgcobo uAlfred Hlekiso, uthi kuyabavuyisa ukungenelela komphathiswa kwiingxaki zaseNgcobo.

“Kungakuhle ukuba angeza ephethe impendulo kwingxaki zethu, sifuna iimpendulo kwiingxaki zethu, ukusilela kwakhe kungenza ukuba siyenze ingalawuleki kwakho idolophu, asifuni lo nto sibadala asingobantwana,” uthethe watsho uHlekiso.

Lo mbutho wabangela ukungenelela kwe-ofisi kaXasa kulawulo lalo masipala emva kokuba ugqithise uxwebhu olwalunyanzelisa ukuphuculwa kwenkonzo, ukusetyenziswa ngendlela eyiyo kwemali kamasipala nokugxothwa komanajela owayelawula ngoko uSilumko Mahlasela.

“Ngoku sithethayo kukho irenki yeTaxi ebisakhiwa apha, imile kuba inkampani ibisakha le renki ayibhatalwanga, izitrato azinawo umbane, iivenkile zaseNgcobo zigcwele abantu basemzini abaxelegwisa yonke into, sifuna impendulo,” ugadlele watsho uHlekiso.

Uthi umasipala akazimameli izimvo zabahlali xa kunyuswa imali yeenkonzo.

“Injongo yethu ephambili silisebe kukuba sibe noomasipala abazinzileyo, abagqithisa iinkonzo eluntwini ukuze kuphucuke impilo yabantu ngokubanzi,”utsho uNgam.

Ukanti usodolophu waseSajonisi uLindelwa Rolobile uthi olu tyelelo luza kanye ngexesha elifanelekileyo kumasipala wakhe.

“Kumenywe oosomashishini, uluntu ngokubanzi nayo yonke imibutho esebenza kwimingxilo eyahlukeneyo, lo nto iza kusinceda ukuba abantu bafumane ingcaciso kwimibuzo emininzi abanayo ngendlela asebenza ngayo umasipala,” uthethe watsho uRolobile.

Umasipala waseSajonisi ugagene noqhankqalazo olumandla kunyaka ophelileyo ngenxa yokunganeliseki kwabahlali yindlela oqhuba ngayo lo masipala.

Lisolotya lekhulu namashumi amathathu anethoba lomgaqo-siseko weli elinyanzelisa ukungenelela komphathiswa kwiingxaki zoomasipala.