ULobese utyunjwe njengeNgqonyela yoMkhosi waManzi

UMonde Lobese nowakwakhe uNoxhanti behamba kwikhaphethi ebomvu.

Igqala lomzabalazo laseGqeberha uMonde Lobese uchongwe njengeNgqonyela yoMkhosi waseManzini iSouth African Navy.

ULobese, ukhova kusebenza njengesekela likaVice Admiral Mosiwa Hlongwane othabathe umhlalaphantsi ngenyanga yoMsintsi.

Ngokwengxelo epapashwe leli sebe lomkhosi, lokaLobese uqalise ukurhuqa imikhala ngomhla wokuqala wale nyanga imiyo.

ULobese ufumene uqeqesho kumkhosi kaKhongolose okanye uMkhonto Wesizwe kumazwe angaphandle apho wayeselubhacweni khona.

Emva kokuhlanganiswa kwemikhosi yomzabalazo, eyamaphandle kwakunye neyorhulumente wocalucalulo, uLobese ufumene uqeqesho olumandla kwezoMkhosi waManzi eNaval College eGordon’s Bay. Ngowe1998 wenyuselwa ekubeni abe yinkokheli exelenga kwisikhitshane semfazwe iSAS Drakensberg (A301) njengeNjineli yeZikhali neZigalo. Ulandelise ngothotho lwezifundo elawula ulwazi lwakhe ngamaqhinga emfazwe yasemanzini eSimon’s Town.

Ngo2001 wenyuselwa kwakho wayinkumanda waze wakhokela igqiza elalisiya kufumana iinkwili ezakhiwe eKiel eJamani. Ngethuba eseJamani ngowe2007 wenze izifundo ezingakumbi eBundeswehr Leadership Academy eHamburg.

Oko kwamkhokelela ukuba anyuselwe abe ngukapteni ojongene nezixhobo kunye nokunye eSimon’s Town kwisebe iDirectorate Fleet Logistics.

Eli gqala lomkhosi likhe legxada eUniversity of California ngo2013 apho etyebise ingqondo kwezomkhosi.

Sithi huntshu kuLobese!