ULundi ubekwa kwikhaya lakhe lokugqibela ngeCawe

ULundi Tyamara xeshikweni ecula kwiJozi FM Gospel Festival eRhawutini ngonyaka ka-2010 Umfanekiso: Matthews Baloyi

Uninakhulu ka Lundi, uPhyilis William oneminyaka engamashumi asixhenxe ubudala (70) uthi, “khange isiphathe kakuhle into yokungaphili kukaLundi kodwa

asikhange sililahle ithemba. Sothuke kakhulu ukufika kweendaba zokusweleka kwakhe, besingalindelanga.”

Ukanti udade kaLundi uthi umntakwabo ubengumntu olungileyo ongayithandiyo into embi.

UNomabhelu Charles ongudade kaLundi omncinci uthe “ebengumntu othethela phantsi ethobekile kakhulu, ebemamela xa ekhalinyelwa. Bendithetha naye emnxebeni ngoMgqibelo phambi kokusweleka kwakhe, undixelele ukuba uchacha kakuhle esibhedlele masingakhathazeki uzakubuya azokusibona. Ndothuka xasifumana umyalezo wokuba ukwimeko emaxongo sicelwa ukuba sithandaze, sicele uThixo amncede. Ndikhathazeke ngakumbi ukuba kufike umntu ozokusixelela ukuba ulandulele eli.”

Le mvumi eyaqala ukucula incedisa uGqr Rebecca Malope, ishiya ngasemva

abantwana abathathu, oodadewabo abathathu nomntakwabo. Kulindeleke ukuba

abekwe kwikhaya lakhe lokugqibela ngeCawe umhla wesihlanu kule yoMdumba eVostile. Inkonzo yomngcwabo izakuba kwibala lezemidlalo, iZwelethemba, eVostile eNtshona Koloni.