Uluntu luza kuxhamla kwinkqubo yeSEZs

Iziza zoqoqosho ezikhethekileyo (SEZs) kulindeleke ukuba zidale amathuba angcono kwanempilo engcono kweli.

Oku kudizwe ngumlawuli oyintloko kwisebe lorhwebo kwakunye norhwebelwano kuzwelonke uAlfred Tau, nalapho athi eyona njongo iphambili yale nkqubo yeSEZ ikukutshintsha iimpilo zabantu nalapho kuzakuthi kudaleke amathuba engqesho kwanawokususa indlala ejamelene noluntu lweli.

UTau ukudize oku kwisemina ebibanjwe lelisebe ePolokwane izolo.

Le semina ibiyingxenye yeenkqubo ebeziqhutywa leli sebe ngeenjongo zokuveza uxanduva elizakwenziwa kwezi ziza kwelaphondo nalapho bazakusebenzisana nabatyali zimali. Oosomashishini abaninzi bebeyizimasile le ndibano.

“Le Special Economic Zones programme (SEZs) kukuguqula iimpilo zoluntu lwelilizwe ngokohlukana kwamaphondo kwaneengingqi zeli. Oku kukuqinisekisa ukuba kudalwa ubutyebi, kudalwa amathuba engqesho, kukwacuthwa izinga eliphezulu lendlala.” utshilo uTau.

Uleke ngelithi, le nqkubo yeSEZs ingaphunyezwa ngokuthi elilizwe lisebenzisane ngokuthi luvelise izixhobo ukanti nantoni na ezakuthi ilungele nokuthunyelwa kumanye amazwe.

I-SEZ sisixhobo esisetyenziswa ngurhulumente ekubeni kukhule uqoqosho kwindawo zemveliso zeli apho oosomashishini baye bathathe khona inxaxheba.

Ukudalwa kwale nqkubo kulandele emveni kokuba umphathiswa welisebe kuzwelonke uRob Davies eyewapapasha ukuba kufuneka kudalwe inqkubo ezakuza notshintsho eluntwini.

Kusenjalo eli sebe likhuphe nesixa semali esingange R40 billion nezakutyalwa kwilizwe laseChina ezakubuye yakhe i-Industrial Park eMusina-Makhondo Special Economic Zone.

Imisebenzi ekulindeleke ukuba idaleke xa sele kusakhiwa le paki izakubangapha kwama-21 000 ngokwengxelo edizwe nguTau.