Ulunywe indlebe ngenxa yebhiya!

Umlo owabangelwa kukuphikisana ngebhiya kushiye uLulama Bangani enendlebe engaphelelanga: umfanekiso: Buziwe Nocuze

Umlo owabangelwa yibhiya wamshiya nendlebe engaphelelanga uLulama Bangani (37) wakwilali yakuHombe eLusikisiki.

Ebalisela I’solezwe uthe wasuka kokwabo esiya apho athi onwabe khona njengesiqhelo kodwa zange ayazi ukuba uza kubuya nendlebe engaphelelanga.

“Sokuze ndiphinde ndikwazi ukufaka amacici kuba kaloku lo sisi ndandisilwa naye waluma kanye yonke le ndawo ndifaka kuyo amacici,” utsho uBangani.

Uqhube wathi ingxaki iqale ngokuba basuke baphikisane ngomntu othile ukuba akayiseli ibhiya logama intombi eyamlumayo yayisithi uyayisela.

“Indlela oqale ngayo umlo imathe kakhulu kuba ndathi ndisaphikisa ukuba lo mntu athi usela ibhiya akayiseli, suke ndeva ngodlwabevu lwempama olwandenza dizi imizuzwana nje embalwa,” utshilo.

Emva kwethutyana ebethwe ngempama uBangani uthi waye waphakama waziphindisela, waqala ngolo hlobo umlo.

Ebuzwa ukuba uphulukene njani nesicubu sendlebe yakhe uthe: “Hayi zange ndive tu besisusa ndeva nje kushushu sendibona negazi elininzi kodwa ndingayazi ukuba ndilunyiwe,” utshilo.

Lo kaBangani uqaphele sele kukudala ukuba isicubu sendlebe sisusiwe nalapho wathi wahamba eyosikhangela.

“Ngethuba sisilwa kwasekuqala ukuba mnyama mhlawumbi yilo nto eyenza ukuba nabantu ababekhona bangakhawulezi babone ukuba kukhona indawo esukileyo.”

Emva kokufumanisa ukuba isicubu sakhe asikho ubuyele kwindawo ebesilwela kuyo nalapho asikhangele phantse ubusuku bonke engasiboni.

“Ndakhangela ndancama ndabona ukuba mandigoduke ndiyokulala ndibuye ngengomso kuba kaloku bekubalulekile ukuba ndisazi apho sikhoyo.” Ngosuku olulandelayo uvukele kwindawo ebesilwela kuyo nalapho afike wasifumana khona.

“Ndandinethemba lokuba ndiza kuthi ukusifumana kwam ndileqe esibhedlele bandithunge kodwa sasisele sinyathelwe singenobasandinceda nganto, yilo nto ndasithathayo ndayokusifaka kwindlu yangasese,” utshilo uBangani.

Watsho esithi abantu xa besilwa mabayeke ukwenza izinto eziza kushiya abantu zibamoshile.

“Hayi andiyazi intlobo yamazinyo anawo la sisi ukuvela andisuse indawo enkulu kangaka, ngekungcono ukuba ebendilume wayishiya kodwa wavele wayisusa yonke,” utshilo.