ULush ubhiyozela iminyaka engama-20 emculweni

Lush

KONKE kwaqala eselula phaya kwa-14 eMdantsane, ethanda ukuphulaphula umama wakhe xa ezilolongela umculo wekwayala yecawa.

Bobabini, umama nonyana wakhe, babentyiloza kamnandi ngeengoma zeekwayala bebhalwe uncumo ebusweni.

Oku yaba kukuqhama kwesiphiwo somculo kuLungisile Mdunyelwa.

UMdunyelwa, 33, nodume ngelikaLush, ngoku seleqhayisa ngeminyaka engamashumi amabini ekhwela kwiqonga lomculo.

Encokolela I’solezwe, uthi kususela mhla walifumana ubizo lwakhe elingumculo zange aphinde aphambuke endleleni.

“Kulapho ndabona ukuba ndisikelelwe ngesipho esikukubhala umculo ngo-1996, ndaze ndaqala ukucula ngo-1997,” kutsho uMdunyelwa.

Uthi uwukhumbula kakuhle umhla wokuqala eqongeni lomculo. “Yayingu Mr & Mrs Boston College eMonti – ndikhumbula kakuhle.”

Uyavuma ukuba ngokwenene umama wakhe uNomfundiso Mdunyelwa ubenegalelo kwimvumi ayiyo namhlanje.

“Wayedla ngokudlala isiginci esibizwa iMasengwa, siginci eso senziwe ngegqongo namacingo, nalapho uye usebenzise amanzi ukuze kuphume isandi kuso,” uMdunyelwa uyabalisa.

Le mvumi izingomba isifuba ngelithi usapho lwayo lwaseDongwe eBerlin, lumosulele ngengulo engumculo. “Ndisuka kusapho olunkolo yesiNtu sakwaXhosa nalapho ingoma iculwa kakhulu kwimicimbi yekhaya.

“Wonke umntu wakwaMdunyelwa uyakwazi ukucula, kwaye ngenye imini ilizwe lakubabona.”

UMdunyelwa utsholoze phantse kwilizwe lonke loMzantsi Afrika, nalapho amele iphondo leMpuma Koloni kwiminyhadala namakhuphiswano aliqela.

Ukhe wakhwela kwiqonga leBack To The City Hip Hop Fest ka2015, iSongololo Arts Fest, waphinda wavela nakwiSelimathunzi Nik Naks Show – apho waba ngomnye wabahlanu abagqwesileyo kumawaka-waka ayengenele.

Uye waphinda wangomnye kwabalishumi abaphezulu kugqogqo lweemvumi olwalusenziwa yiMetro FM.

UMdunyelwa uthi kuba umculo usuka emazants’ entliziyo yakhe, uzizoba ubunjalo bakhe xa ecula. “Andinahlobo luthile lomculo endiliculayo, okubalulekileyo kum kukwenza umculo osuka entliziyweni.”

ULush By The Way usiphathela icwecwe lakhe [ EP ] elineengoma ezintandathu, nalapho avelise iingoma ezintlanu kulo, enye yazo yenziwa nguSiseko Kondile, Ntloko Zeenyoka, uSo What noMbuSoul.

Eli cwecwe lakhe litsha libizwa ‘A Lovebite EP’, ecacisa ngeli gama, “Lithetha ungcamlo lothando. Ndibone abantu abaninzi belilahlela izandla uthando, nokuba kuhle kangakanani na – baye bakhethe ungaluboni, kodwa endaweni yoko balusebenzise.”

Uthi ngeli cwecwe unqwenela ukunika ithemba kwezothando nanjengoko sisazi ukuba uthando luyonwabisa.

UMdunyelwa uthi kula mashumi amabini eminyaka uthanda ukubulela uZama Jaza odlale indima ebonakalayo ekumkhuliseni ngokwasemculweni.

Xa ufuna ukuncokola noLush okanye ukuthenga umculo wakhe qhagamshelana naye kwiFacebook: Lungisile Mdunyelwa (Lush bytheway). Instagram: Lush_bytheway nakuTwitter: @Lushbytheway2.