Ulutsha lakwaNofotyo lufuna ukuba ngumzekelo omhle

Ngenxa yokunqongophala kweenkonzo eziphuhlisa ulutsha lakwaNofotyo eNgqamakhwe phantsi koMasipala uMnquma, ulutsha olo lwagqiba ekubeni luthethane ngokuthi lukhuphe kulo ezipokothweni imali ludibanise ngenjongo zokwenza into entle enokuthi incumise abazali kwakunye nabantwana abasakhulayo abajonge kolu lutsha sele luziphangelela

Lower Nofotyo SPS eNgqamakhwe ngethuba isamkela umakufanwe wabo abawenzelwe lukutsha lwakwaNofotyo.Umfanekiso: Sabelo Mbuce.

UNofotyo uneelali ezintathu, iMgadi, Tyindyi kwakunye noMpatheni. Kwezi lali uphuhliso lusasilele kakhulu njengoko izingxondorha, ngokokutsho kolutsha lwalo mmandla. Luninzi ulutsha olungasebenziyo nanjengoko kungekho namathuba lawo kwaye bebaninzi nabayeka phakathi esikolweni. Iphephandaba I’solezwe lincokole nongomnye wabaseki beNofotyo Development Forum, uAnelisa Mayeye. Uthi basuswe kukuba intlungu yokufunda ezilalini bayazi kubo nemingeni yayo, kungoko bezimisele ukwenza utshintsho kubantwana abasekumabanga aphantsi kweza lali ngendlela yokubakhuthaza. NgoLwesithathu kule veki banikezele ngeetreksuti eziyi97 kwizikolo ezithathu zakwaNofotyo zamabanga aphantsi. Uthi le mpahla bayithungise eKapa emva kokucela amanani abantwana kwisikolo ngasinye. Ezi treksuti zibeyiR17 000 kwimali leyo babeyidibanisile belulutsha.

“Okona sikunqwenelayo nesikufunayo kukuba yimizekelo ephilayo kwaba bantwana, bayazi sikhulele kwezi lali bakuzo, saya kwezi zikolo kwaye namhlanje sizizinto, zange sincame kuba sasizazi sijonge phi. Kukubakhuthaza ukwenjenje bangalahli themba xa kunzima. Kungcono kule mihla sekulula, kukho nabantu abanjengathi, umntwana angayiyo into anqwenela ukuyifezekisa ebomini.”

“Okunye ikwakukukhulisa ithemba phakathi kwethu nabazali ekuhlaleni kuba babe sifundisela lo nto,” utshilo uMayeye.

INofotyo Development Forum icela uncedo nenkxaso kwabo somashishini abasele bephumelele nakumasebe anokuthi azise uphuhliso kulutsha lwala mmandla ukubasusa kulwaphulomthetho, lutsho lube nento yokwenza.