Ulutsha laseDebe Marela luncede ishumi elinesihlanu lemizi ngokutya!

Ulutsha lelali yaseXesi luphe abantu iziqhuma zokutya izolo. Umfanekiso: Uthunyelwe.

Ngelithuba
lokumiswa kweentshukumo zoluntu, abantu abahlelelekileyo bakhale ngephango nangona
urhulumente ebezamile ukuza neendlela zokuhlangabezanga nokuswela kwabo. Abantu
belizwe loMzantsi Afrika bawenzile amatiletile okususa ikati eziko emizini emininzi
engenabantu abasebenzayo ukusukela oko kwathi kwaqala iphulo lokunqanda
ukusulelana kwabantu ngekhorona. Nalo ulutsha laseDebe Marela, eXesi,
lizibonakalisile okokuba liyakwazi ukwenza. Kule mpelaveki, ulutsha liphe
iintsapho ezilishumi elinesihlanu iziqhuma zokutya ezithengwe ngemali
oluyiqokeleleyo engaphaya kwamawaka asibhozo erandi (R8652,35) nokutya okuninzi
abakuthengileyo abantu. Wonke umsebenzi ubuququzelelwa ngumbutho wesisa
ekuthiwa yiThe Umbrella Foundation nomdlali wombhoxo, uThera Mtembu, odlalela iSharks.
Iinzame zikarhulumente zokunika abantu ukutya kuye kwadala iingxaki ezininzi
ngenxa yenani elikhulu labantu abasweleyo elizweni jikelele.

Image may contain: one or more people, people standing, mountain, grass, sky, outdoor and nature

Ngethuba
kunikwa abantu ukutya, bekukho iinkokeli zelali namapolisa ebegcine umthetho.
“Mandibulele kubahlali baseDebe
Marela abathe bandimamela xa ndisiza nombono naba bonakalise ukuwuthanda. Isizathu
sokuba lo mbono ndiwunqwenelele ilali yam kukuba sixakene neziyobisi, sixakene
nobundlobongela obuqhubayo elalini. Savumelana singabahlali kwelokuba masiqale
silwe indlala kuqala, okulandela yona kukufika kweza ndawo zithengisa iziyobisi
singabahlali baseDebe Marela kwakunye nabomthetho ukuze kuvalwe umthombo wazo.

Image may contain: one or more people, people sitting and indoor

 Asizukuphelela
ekuphiseni ngokutya, zininzi izinto esinokuzenza silulutsha  xa sibambisene nabazali nokuba kuthengelwa
abantwa iimpahla zesikolo njalo njalo. Ndiyacela abahlali bangayeki ukugalela
engxoweni ukuze sikwazi ukusebenza eminye imicimbi yokuhlala,” uSomila Kiva,
umququzeleli wamaphulo asekuhlaleni.
Zonke inzame ezenziwayo zijolise ekucutheni ulwamvila lwekhorona elubeke
phantsi uqoqosho lwamazwe wehlabathi. Ukuza kuthi ga ngoku, abantu abosulelwe
yikhorona eMzantsi Afrika basukela ishumi elinantlanu amawaka, kanti basukela
izigidi ezihlanu abosulelwe kwihlabathi lonke.

Image may contain: one or more people, people standing, sky, car, outdoor and nature