ULUTSHA LIKAMVA LESIZWE

Mlisela nomthinjana wezwe lakowethu,

Ndithi mandibhodle njengembongi,

Ndishukunyiswa yinto,akuvumi ndithule,

Imbongi iqumbile ,imbongi ikhathazekile,

Imbongi inoloyiko ,imbongi iyatyhwatyhwa,

Imbongi ikhathazwa lixesha esiphila kulo,

Imbongi ikhathazwa yintsha yanamhlanje,

Kungaqumb’imbongi yazini kunyembelekile,

Kungatyhwatyh’imbongi yazini konakele,

Qab’ixhala imbongi ayilolutsha,

Akubinje xa kuzawulunga.

Ndikhathazwa lulutsha olungenankathalo,

Ndikhathazwa lulutsha oluzigxagxisayo,

Ndikhathazwa lulutsha olungenamonde,

Ndikhathazwa lulutsha olungenamaphupha,

Ndikhathazwa lulutsha olungacingiyo,

Ulutsha lwanamhlanje lucinga phambi kwenyawo,

Ndikhathazwa lulutsha olunekamva elimfiliba ,

Ulutsha lunamandla qha alunamdla,

Ulutsha luhlakaniphile qha aluhlaziyekanga,

Ulutsha malukhuthale lungakhuthuzi,

Sinqwenel’amagorha hayi amathongorha,

Sinqwenela iingangamsha hayi ongantweni.

Ulutsha lwanamhlanje lufun’ukhongozwa,

Ulutsha lwanamhlanje lufun’ukakazwa,

Ulutsha lwanamhlanje lufun’ukutatanyiswa,

Ulutsha lwanamhlanje lufun’ukuteketiswa,

Vukani bantw’abatsha niyeke ulal’emqokozweni,

Izwe lelenu, izwe linini ,

Eli ilizwi lisentendeni yesandla somntu omtsha,

Zizakuhamba ingwevu nengwevukazi kusale izifede,

Zizakulala izisele zombiza kusale izidodo,

Inyathi ibuzwa kwabaphambili.

Vuka mnt’omtsha uyeke uhlal’ezimbarheni,

Vuka uhlaziye ingqondo yakho kusekusasa,

Vuk’uqhakaze icekwa lilele kuwe,

Vuka musa ukuzenza inqenerha,

Ukuzala umhla nezolo ayisosisombululo,

Qiqa qhawe langomso uliqhayiya lesizwe,

Sulibala ngengculaza engumceli-mngeni,

Mavilandini funan’ubulumko nasembovaneni,

Masiyenze imfundo ibesefashonini ,

Vuk’uzenzele ungalindi ukhongozwa ,

Ukukhalaza akuncedi.

Amathub’emisebenzi anqongophele kodwa ayonto esakulala sitye yona leyo,

Ingqondo zethu maziphale kuba ziphangalele,

Ingcinga zethu mazinabe sizozingca ngomso,

Imibono mayibekhona ngekusasa ,

Ikusasa lenu liqhakazile ntonj’inkathalo ayikho,

Utywala abuyonqwelo abusi mntu ndawo,

Iziyobisi ziyayidodobalisa ingqondo yentsha,

Masimenze uTsietsi Mashinini azingce ngolutsha lwanamhlanje,

Masimenze uHector Peterson abenelunda ngolutsha,

Ulutsha luka 1976 lungalila xa lunganibona ninje,

Masizikise ukucinga sivuke necebo ,

Izwi lo mntu omdala alidliwa nja,

Andishwabuli ntonje ndiyashwankathela,

Ndingu Nodeliqabaka umbhali-sihobe,

Ikamva lelilizwe lisezandleni zomnt’omtsha.