Ulutsha lugxeka inkqubo yeNYDA

Ulutsha lommandla wase-O. R. Tambo luphalaze intlungu yalo kumphathiswa we-ofisi kaMongameli uJeff Radebe lusithi akukho yayo i-Arhente yophuhliso lolutsha iNational Youth Development Agency(NYDA).

Oku kuvele ngethuba ulutsha lwalo mmandla lubambe ingxoxo-mpikiswano nesebe likaRadebe. Le ngxoxo ibibanjelwe eMthatha kwiveki ephelileyo.

Iinjongo zale ngxoxo-mpikiswano ibikukujonga ubungakanani bolwazi ngesicwangciso sophuhliso sikazwelonke sika2030. Ulutsha luthethe phandle ngengxaki yokungaphuhliseki, endaweni yoko baxhaswa ngemali eyiR10 000 abathi “yinkcitha-xesha”. UNdumiso Sapepa ongumntu omtsha uxelele uRadebe ukuba mininzi ngaphezulu kwempendulo imibuzo ngendlela iNYDA esebenza ngayo ukuphuhlisa abantu abatsha, watsho esithi bazothumela isiphakamiso kwi-ofisi kamongameli.

UGangumzi Mshumpela webhunga labantu abatsha uthe: “Mphathiswa sicela i-ofisi yeNYDA epheleleyo efana neyaseMonti kule ngingqi yaseMthatha. Le ikhoyo eMthatha yinkcitha xesha ayisincedisi , nabo bambalwa bancediweyo akukho nto banayo bayasokola kakhulu.”

UZincedile Tiya wombutho wamagqwetha iNadel uxelele uRadebe ukuba abantu abatsha abakwazi kuziqalela amashishini abo azokuvelisa amathuba emisebenzi ngenxa yokungafumani nkxaso-mali esithi makuqwalaselwe lengxaki.

Esothula intetho uRadebe uthe, uyayiqonda imiceli mngeni ejongene nolutsha lwale mihla.

“Ndinolwazi lokuba ukungabikho kwemisebenzi kuluchaphazela kangakanani ulutsha kodwa iNational Development Programme isinika indima emasiyidlale njengabemmi beli lizwe ukuziphuhlisa.

“I-Arhente yabantu abatsha mayibe liqonga lokucacisela abantu abatsha nangezinye iindawo ezingaxhasa ulutsha olunomnqweno wokuvula amashishini,” utsho Radebe. URadebe uye wathembisa ngokugqithisa izikhalazo malunaga neNYDA kuButi Manamela ongusekela-mphathiswa ojongene nemiba yabantu abatsha kwi-ofisi kamongameli.

UPrincess Faku weNYDA eMpuma Koloni uyaphika ukuba abaluncedisi ulutsha, uthi sele beliqela abantu asele bebancedile kule ngingqi ye-O. R. Tambo ngemali efikelela kwiR10 000 umntu ngamnye.​