Ulutsha luzisindisa ngomxhentso

Iqela lomxhentso iMasibambane Group imifanekiso: ithunyelwe

Yiba nomfanekiso-ngqondweni wolutsha oluquka iimbongi, iimvumi, amagqirha nabaxhentsi ludibene pha kuNtsimba eMawuleni (eNgcobo) ngoMgqibelo.

Ibibubumbejembeje ulutsha lalelali ludibene, ngeenjongo zokwabelana ngolwazi: “Kwelethu icala sizama ukususa ulutsha kwezizinto zilubulalayo phandle apha, izinto ezifana notywala neziyobisi. Sikwafuna nokuphuhlisa italente yolutsha kwaye abo banayo babonakale!” kutsho uSibabalo Lucky Makeleni ongomnye wabaququzeli balo mxhentso wolutsha.

Sithi huntshu kuni!