Ulutsha lwaseGugulethu kwiphulo lokutyala imithi

Abantwana abathatha inxaxheba kwiPlant for the Planet, eKapa Umfanekiso: Phinda Kula

Linwenwa okomlilo wedobo iphulo lokufundiswa kwabantwana malunga nokutyalwa kwemithi nanjengoko imithi isaziwa ngokucoca umoya.

Kungokunje iqela labantwana kwingingqi yaseGugulethu luhlabela mgama lizama ukuzixhobisa malunga nokukhathalela indawo nokubaluleka kokutyalwa kwemithi.

Oku kuza emva kokuba uFelix Finkbeiner, 22, waseGermany wasungula umbutho ongekho phantsi kolawulo lukarhumente iPlant-for-the-Planet ngo2007 eneminyaka elithoba ubudala. UFinkbeiner ngethuba esenza izifundo zenzululwazi kumabanga aphantsi wenza uphando ze wafumanisa ukuba owasetyhini nongasekhoyo uWangari Maathai watyala imithi engamashumi amathathu ezigidi kwiminyaka engamashumi amathathu encediswa ngamanye amagqiyazana.

Le dyongwana yathatha uxanduva lokuba iqokelele oogxa bayo ze bafundisa abanye abantu malunga nokubaluleka kwemithi kokusingqongileyo.

Iphulo likaFinkbeiner lanwenwela nakwamanye amazwe de lazokufikela kweli loMzantsi Afrika ngonyaka ka2017.

Isimo sezulu siyatshintsha kakhulu ngenxa yezinto ezenziwa ngabantu abadala nathi bantwana kwizinto ezisingqongileyo. Ngoku abantwana bahlanganisene befundisana ngokunakekela indalo kwanokutyalwa kwemithi,” utshilo uManelisi Bili, 24, nongunozakuzaku wePlant-for-the-Planet eKapa. Esitsho kananjalo ukuba aba bantwana baphuma kwizikolo ezahlunekeneyo bagxeleshe ukusungula amanye amaphulo ukukhawulelana nemeko yokuguquguquka kwesimo sezulu.

Aba bantwana baphuma kwingingqi yaseGugulethu abakwiminyaka elithoba ukuya kwishumi elinesine ubudala, kodwa ulutsha kuquka nabantu abadala ababekelwanga bucala nabafuna ukuthatha inxaxheba ukuzama ukuzixhobisa malunga nokutshintsha kwesimo sezulu.

OkaBili uthi oku kukuzama ukuxakathisa uxanduva abantwana ukuba bakwazi ukunakekela indalo.

Ukanti sele beqalisile ngokutyala imithi eBhayi eMpuma Koloni naseHammerskraal eGauteng nekulindeleke ukuba batyale imithi kwibala lezemidlalo eGugulethu ingaphelanga le veki sikuyo.