Ulutsha lwaseNew Brighton lufuna inkxaso!

Umseki weUkhanyo Arts Trust uNdalwentle Sonto. UMFANEKISO: UTHUNYELWE

Isithili saseNelson Mandela Bay sinezinga eliphezulu lolwaphulo-mthetho eMpuma Koloni, kungoko uNdalwentle Sonto (20) waseka iUkhanyo Arts Trust, inkampani engenzi ngeniso (NPC) ezimisele ukugcina ulutsha lwaseNew Brighton kude nolwaphulomthetho.

Ngo2020 ngethuba uSonto esenza uGrade 11, yena noSamkelo Phillips baseka eli qela lobugcisa beqonga. Benza imixhentso yesintu, umculo, imidlalo yeqonga nemibongo. Usebenza nabantwana abaphakathi kweminyaka emihlanu ukuya kweyi-18. Uthi wenza konke okusemandleni akhe ukugcina ulutsha luzixakekisa kwaye luhlukane nolwaphulomthetho, iziyobisi notywala. Uthi nangona bezama ukuphucula indawo abahlala kuyo, uluntu alubaxhasi.

Iqela laseNew Brighton, Ukhanyo Arts Trust elasekwa ngenjongo yokususa ulutsha kulwaphulo-mthetho. UMFANEKISO: UTHUNYELWE

“Sihlala sikhala ngenkxaso. Eyona nto ibalulekileyo kubo kuxa ubeka imali etafileni,” utshilo uSonto.

Uthi uninzi lwenkxaso yabo iphuma ngaphandle kwaseNew Brighton. “Abantu baseNew Brighton abasithatheli ngqalelo, nakwisitalato sethu iqhelekile into yokuba umntu omnye kuphela asinike isandla, eyona nto imbi kukuba abazali babantwana abakweli qela abasixhasi,” utshilo.

Ngokutsho kukaSono, abo bangahlali kwindawo abahlala kuyo benza konke okusemandleni ukubaxhasa. Uthi bayabamema kwimisitho yabo, babonakalise ukubaxhasa ngokuzimasa imisitho yabo nokunikela xa beneminikelo.

Iqela laseNew Brighton, Ukhanyo Arts Trust elasekwa ngenjongo yokususa ulutsha kulwaphulo-mthetho. UMFANEKISO: UTHUNYELWE

USono unomdla kuphuhliso loluntu kuba, emva kokusweleka kwabazali bakhe esemncinane, ukhuliswe ngumntu wonke ngokokutsho kwakhe. Uthi nangona ekhulele ebunzimeni, akazange acinge ngokusebenzisa utywala neziyobisi. Oku kwaphembelela iphulo lakhe lokwenza into ayithandayo ngelixa ekwaphucula uluntu ahlala kulo.

Kungoku nje uqeshwe njengomncedisi kwezemfundo, uSono uthi ucinga ukulandela ikhondo lobutitshala okanye ukusebenza kumajelo eendaba. “Ndiye ndanomdla wokufundisa emva kokuthanda ukusebenza nabantwana. Ndikhule ndiwathanda amajelo endaba. Ndiyawuthanda umsebenzi kuba ndinomdla wokwazi okwenzeka kweli lizwe nakwihlabathi jikelele,” ucacise watsho.

Iqela laseNew Brighton, Ukhanyo Arts Trust elasekwa ngenjongo yokususa ulutsha kulwaphulo-mthetho. UMFANEKISO: UTHUNYELWE

Ucebisa uluntu ukuba luxhase ngakumbi. “Ingcebiso yam yeyokuba benze zonke iinzame zokuxhasa iiprojekthi ezinje. Baxhasa abantwana babo ekupheleni kosuku. Kuyoyikeka ukubukela indlela iziyobisi ezibonakalise ngayo oontanga bethu. Apha umntwana okwishumi elinesine leminyaka ubudala usebenzisa iziyobisi,” utshilo.

I-Opera House, iNational Arts Festival, iWomen in Arts Manyano, kunye neMandela Arts Festival yeminye yemisitho uSono angathanda ukubona iqela lakhe lidlala kuwo.

Kwisithuba seminyaka emithathu, iUkhanyo Arts Trust inyuke ukusuka kwisithandathu ukuya kumalungu angama-36. Ukuqhagamshelana neli qela, khangela ‘Ukhanyo Arts Trust’ kuFacebook, uWhatsApp kule nombolo 071 156 8690, okanye uthumele i-imeyile kule dilesi: sileteta45@gmail.com.

Iqela laseNew Brighton, Ukhanyo Arts Trust elasekwa ngenjongo yokususa ulutsha kulwaphulo-mthetho. UMFANEKISO: UTHUNYELWE
Iqela laseNew Brighton, Ukhanyo Arts Trust elasekwa ngenjongo yokususa ulutsha kulwaphulo-mthetho. UMFANEKISO: UTHUNYELWE
Iqela laseNew Brighton, Ukhanyo Arts Trust elasekwa ngenjongo yokususa ulutsha kulwaphulo-mthetho. UMFANEKISO: UTHUNYELWE