Ulwandle luphinde lwaginya umntu eMonti

Crime scene

Kubhubhe umlobi weentlanzi wesibini ngempelaveki eMonti onama38 eminyaka ubudala, norhaxwe wabhubha ngethuba eloba.

Lo mlobi ebeloba kulwandle iCocobana eseWestbank ngezithuba zentsimbi yesixhenxe ekuseni ngoMvulo ngethuba etshayelwa ngamaza olwandle.

AbeeNkonzo eziNgxamisekileyo zoHlangulo eziquka amapolisa nabomlilo eBuffalo City Metro, bafike umlobi sele ebhubhile enamanxeba ezimbanjeni.

Esi siganeko salo mlobi sokurhaxwa abhubhe ibisesesibini kwiivekana ezimbalwa.

Ingxelo ithi kulwandle lwaseNahoon kwisithuba seeveki ezimbini, abohlangulo elwandle bahlangule umntu erhaxwa, logama onama28 eminyaka ubudala esadukile emanzini.

UMasipala oMbaxa iBCM, ulumkisa uluntu ekubeni xa ludada maludade kufutshane neeflegi kwaye lulandele nemithetho yabohlangulo elwandle.

Kukwabongozwe nootitshala ekubeni babagade abafundi xa bedada njengoko ilixesha lokhenketho lwabantwana ezikolweni.

Abalobi bayalelwe ukuba xa amaza esilwa mabanganyanzelisi balobe.