Ulwimi lwenkobe kwiimviwo zikaGrade 12

Isebe lezeMfundo eMpuma Koloni libhengeze iindaba ezithe zancumisa abafundi abaninzi ezokuba, iimviwo ekujongwe kuzo zentwasahlobo ziza kuthi ziguqulelwe kulwimi lwesiXhosa kwakunye nolwimi lweSesotho.

Ezi ndaba zibhengezwe ngomhla we19 kule nyanga, zibhengezwa ngoyiNtloko yeli Sebe uMahlubandile Qwase.

UQwase uthi zintandathu izifundo eziza kuthi ziguqulelwe kulwimi lwenkobe ukulungiselela ezi mviwo ziza kuqala kwiveki ezayo zikaGrade12.

“Esi sigqibo siqwalaselisisiwe kwaye kwavunyelwana nabanamava kwezeelwimi abafana nootitshala,” utshilo uQwase.

UQwase woleke ngelithi, eli nyathelo lijonge ekuphakamiseni ukusetyenziswa kweelwimi zenkobe iSesotho kwakunye nesiXhosa “Oku kuza kuthi kuncedise ekuphuhliseni imfundo yabantwana kwakunye nootitshala ezikolweni kweli phondo,” utshilo uQwase.

Nazi ezi zifundo ziza kubhalwa ngesiXhosa nangeSesotho: IziBalo, Physical Science, Life Sciences, History, Agricultural Sciences kwakunye neAccounting.