UMabuyane ufungiswe njengelungu lePalamente eBhisho

USihlalo weANC eMpuma Koloni uOscar Mabuyane ufungiswe njengelungu lePalamente yephondo UMFANEKISO: SITHANDIWE VELAPHI

USihlalo weANC eMpuma Koloni uOscar Mabuyane ufungiswe ngokusesikweni njengelungu leNdlu yoWiso-Mthetho eBhisho ngoMvulo, kwinto ethathwa njengaleyo ingqina ukuba siza kuhlengahlengiswa kungekudala isikhokelo seNkulumbuso uPhumulo Masualle.


UMabuyane ufungiswe njengelungu lePalamente yephondo ekunye noSekela Sihlalo weANC ephondweni uMlungisi Mvoko. Ukufungiswa kwabo bekukhokelwa nguSomlomo weNdlu yoWiso-Mthetho uNoxolo Kiviet.


UKiviet uxelele uMabuyane noMvoko ukuba ngoku kufuneka bajonge indlela abaziphatha ngayo phakathi kwabantu. “Nizijonge iindawo enihamba kuzo, kuba ngoku ningamalungu ePalamente yephondo, ngoko ke kufuneka nibambe isidima sale Ndlu. Enye into, ngoku anikhokelanga malungu eANC kuphela, koko nimele uluntu lwaseMpuma Koloni,” kutsho uKiviet.  


UMabuyane uthe: “Okulindelekileyo kuthi kukuba sikhulele uxanduva. Njengelungu leNdlu yoWiso-Mthetho, andisakhokelanga mbutho kuphela – koko uluntu lwaseMpuma Koloni luphela.”


Ukufungiswa kukaMabuyane noMvoko kuza kanye xa kulungiselelwa umsitho wentetho yobume bephondo ekulindeleke ukuba iqhutyelwe eBhisho ngoLwesihlanu.


Ebuzwa ukuba ingaba uMasualle uza kuyenza kusini na le ntetho, uMabuyane akakhange atsho ukuba iyakuba nguMasualle.

“Intetho yobume bephondo iza kwenziwa yiNkulumbuso yephondo. NgoLwesihlanu kuza kube kukho iNkulumbuso, njengokuba ikhona nanamhlanje,” utshilo uMabuyane.


Abasondele emfuthweni badize ukuba, isibhengezo ngohlengahlengiso kwisikhokelo sikaMasualle siza kwenziwa ngoLwesibini eCalata House eQonce, oondlunkulu beANC ephondweni. Kolu hlengahlengiso, phantse isiqingatha sekhabhinethi kaMasualle, kuquka naye buqu, kulindeleke ukuba sichaphazeleke.