UMadikizela utyelela iintsapho ezinabantwana abakhubazekileyo

UNoncedo Dubula ebambe unyana wakhe uSomila, phambi komphathiswa wokuhlaliswa koluntu eNtshona Koloni. Umfanekiso: Unathi Tuta

UMphathiswa Wokuhlaliswa
koLuntu eNtshona Koloni uBonginkosi Madikizela

uthembise ngokunceda ngeendawo
zokuhlala ezisemgangathweni abazali abanantwana abaphila nendlela ezahlukileyo
zokhubazeko kwindawo yaseMfuleni eKapa. 

UMadikizela ebetyelele unina wekwekwana
eneminyaka elishumi ubudala ongumnxusi kwingingqi yaseBardale eMfuleni
nogxothwayo kumzi anxuse kuwo ngenxa yomntwana wakhe onesifo esichaphazela
ukukhula kwakhe ngengqondo iautisim.

UNoncedo Dubula
oneminyaka engamashumi amathathu anesithathu ubudala uxelele umphathiswa ukuba
ufuna indawo ezakuba yeyakhe. “Ndifuna nje indawo yokuhlala ezakuba yeyam
nokuba ndinganikwa ibala nje ndibeke ityotyombe, ndinikwe umbane kuba ndidiniwe
kukuhamba ndigxothwa kwiindawo endinxusa kuzo ngenxa yokuba uSomila
engaphilanga,” utshilo uDubula.

Imeko yokungaphili kukaSomila
Dubula imbangela ukuba abenamandla amaninzi ngamanye amaxesha wophula izinto
abendlongondlongo abethe wonke umntu ophambi kwakhe. 

Uninakazi kaSomila
uNeliswa Dubula uthi “Ndingavuya kakhulu xa enokufumana indawo eyeyakhe
yokuhlala udadewethu kuba imeko yomntwana wakhe ayicelanga idaliwe. USomila
unamaxesha okuba akhulule impahla ahambe ngaze ukuze athomalale kufuneka asele iipilisi”.

Olu sapho lityhola
oonontlalontle ngelithi, babefuna ukumthatha umntwana wakhe ngelithi
uzakugcinwa, kodwa unina akayivuma lo nto. “”Zange ndivume ukumnika
onontlalontle umntwana wam kuba ndiyamthanda andinakuphisa ngaye.” 

UMadikizela
ufikele kwigqiza lamanina anabantwana abanengxaki ezibufana naleyo kaSomila
ngempilo kwaye nawo anengxaki yendawo zokuhlala esithi ayokunika inkxaso
kuNoncedo nanjengoko bazakhela igqiza apho baxhasana khona ngandlela zonke.

UMadikizela uthe akuva
ingxaki zaba wathembisa ukuba uzakubabeka phambili kubantu ekufuneka benikwe
uncedo lwezindlu wathembisa ukuba uzakubuyela kubo ehamba nomphathiswa
wophuhliso lwentlalontle ephondweni uAlbert Fritz.

Uyalele amagosa esebe
lakhe ukuba aqwalasele ingxaki yalamanina esitsho ukuba oku kwenzelwa
ukuqinisekisa ukuba abantwana bahlala kumakhaya akhuselekileyo.