UMagashule unqumamise inkqubo yokunqunyanyiswa kwakhe

EKUFUNDISWENI kwesiXhosa esikolweni kukho isigama ekuthiwa luNkalakahliso, ukuguqulwa kwezandi okuthi kwenzeke xa izandi eziphinyiselwa ngemilebe zithi ziguqulwe ze ziphinyiselwe ngenkalakahla.

Isimamva sesinciphiso esingu-ana kwanesixando sokwenziwa, yimizekelo yamagama aphinyiselwe ukusuka kwimilebe ukuya kwinkalakahla.

Umzekelo igama elithi Ukunqumama. Xa uphinyisela eli gama ulisusa kwimilebe (-mama) ulisa kwinkalakahla ufumana igama elithi Ukunqunyanyiswa, ngokwesixando sokwenziwa.

UMongameli weANC uCyril Ramaphosa noNobhala Jikelele uAce Magashule UMFANEKISO: Itumeleng English/African News Agency(ANA)

Kwenzeke njalo ke nakwiANC kwezi ntsuku zimbalwa zidlulileyo. USekela Nobhala Jikelele uJessie Duarte utyityike imbalelwano yesigqibo sombutho sokunqumamisa uNobhala Jikelele uAce Magashule.

Yena uMagashule, ongumnqunyanyiswa, ubhale enye imbalelwano enqumamisa uMongameli wombutho uCyril Ramaphosa. Akaphelelanga nje apha okaMagashule, kuba ukwanqumamise nenkqubo yokunqunyanyiswa kwakhe.

“Ndifumene ileta etyikitywe nguSekela Nobhala Jikelele, uqaban’ uJessie Duarte, endinqumamisa okwethutyana isithuba seenyanga ezintandathu. USekela Nobhala Jikelele akanalo igunya lokukhupha iimbalelwano ezinjalo. Yiyo le nto ndithi le leta (kaDuarte) ayisekelezelwanga kumgaqosiseko.

“Ngoko ke ndiyabhena kolu nqunyanyiso kwaye futhi ukunqunyanyiswa kwam ndiyakunqumamisa de kubekanti kumanyelwe isibheno sam,” utshilo uMagashule kwimbalelwano.

Isithethi seANC uPule Mabe uthe: “Izigqibo zeKomiti eMbaxa kaZwelonke (NEC) nezeKomiti eSebenzayo kaZwelonke (NWC) zisamile. iNEC iza kudibana kule mpelaveki ze iphendule kuNobhala Jikele. iANC icela uNobhala Jikelele ukuba ahloniphe izigqibo zeNEC.”