UMajodina ukhalela ulwimi kwiingxoxo zikaMandela noTambo

UVuyani Jarhana wakaVodacom noMphathiswa uMlibo Qoboshiyane phakathi kwabo basika ikeyiki yeMandela Day, eMthatha

Umphathiswa wezeMidlalo, uLonwabo, ubuGcisa neNkcubeko – uPemmy Majodina – ebengonwabanga konke konke xeshikweni kuqhutywa ingxoxo-mpikiswano ngezifundiso zikaOliver Reginald Tambo noNelson Rholihlahla Mandela, eNelson Mandela Museum, eMthatha. Isizekabani ibesisiNgesi.

“Apha kuhleli abantu abantsundu bodwa!” kutsho uMajodina, ebhekisa kwinginginya ebizimase le ncoko yokuvala usuku lweMandela Day. “Bekungekho nto ebangela ukuba sonke sintyiloze ngesilungu apha! Kukho abantu ebebeze ngenxa yokuba sithe ‘ngenani’! Abeva ngoku! Siyakhumsha qha, senza ngathi la maqonga ngawabantu abasifunde basityekeza isiNgesi!” uqhube watsho uMajodina phambi kokuba avale ngelithi, “iphondo leMpuma Kapa linamaXhosa apha ku 78% – awunawuze uqhube intetho-mpikiswano nengxoxo ungasisebenzisanga isiXhosa. Ubakhuphela ngaphandle abantu baseMpuma Kapa!”

Ngokungathi bamvile uMajodina, obethetha nephephanda I’solezwe bucala, baphele bexuba isiXhosa xeshikweni bephendula imibuzo ooGqirha-lwazi Mvuyo Tom, Sakhela Buhlungu, Njingalwazi Marcus Balintulo kunye noMphathiswa uMlibo Qoboshiyane.

“U-OR Tambo wathi singacinga ukuba sisebunzimeni kumzabalazo kanti sisezakuba sebunzimeni mpela xa singena kurhulumento; izithintelo, amandla azuzwa ngabantu asenokuchitha yonke le nto besiyilwela,” kutsho uTom obesoloko, kwingxoxo le, ebethelela isikhonkwane sokuba abantu boMzantsi Afrika kufuneka bathathe inxaxheba kulawulo lezwe labo. “Ezi nkokeli, uMandela noTambo, babesoloko besithi ‘abantu boMzantsi Afrika bazakulawula’, hayi urhulumente yedwa. Ukuba sijonge iinkokeli zodwa soze siye apho sifuna ukuya khona!”

Ukanti ingqonyela yaseFort Hare, uBuhlungu, ivale ngelithi eyona mpazamo siyenzayo yeyokuba sibeneMandela Day enye qha ngonyaka.

“Le nto ifana nekholwa elingumKrestu owenza yonke into le phandl’apha phakathi evekini asogqiba xa kufika iCawe, aziqoqoshe, afake iqhina ahambe aye eCaweni. Iveki le yonke siyamosha!”

UNjingalwazi Balintulo ugxeke kanobom abantu abathi bakungcamla ubunkokeli bangafuni ukuphuma, ukwangene nzulu nakwiingxaki zobunkokeli kumazwe ase-Afrika; ngelithi ukuyekelela konke kwiinkokeli kuko okuzicinezela ama-Afrika.

UMphathiswa uQoboshiyane ugxininise umba wokushokoxeka kwezimali, ukudodobala koqoqosho, esithi eyona nto iyinkathazo kukudodobala kwengqondo.

Ukwathe ooTambo nooMandela babengengabo ookhwele-cingweni, endaweni yoko babezazi ukuba bakweliphi icala kwaye bazakuthini; nto leyo athe iyafuneka kwiinkokeli zanamhlanje.