UMajodina ukhalimela ootitshala abanxiba iiLeggings

UMphathiswa wezemidlalo nenkcubeko kwiphondo leMpuma Koloni uPemmy Majodina eMiriam Makeba Hall eMontiUMFANEKISO: SIYANDA JANTJIES

UMPHATHISWA wezemidlalo, ezolonwabo, ubugcisa nenkcubeko eMpuma Koloni uPemmy Majodina, uthi kukho imfuneko emandla yokokuba kubuyiswe isidima sootitshala, watsho esithi ayibukeleki eyokunxitywa kweeLeggings ngootitshalakazi esikolweni.

“Niza kuba lungiselela njani ikamva abantwana xa niya esikolweni ninxibe iiLeggings. IiLeggings? Nento ebifanele ukuba nguStomach Out [uhlobo lwempahla eveza isisu] kodwa liGqongo Out?

“Imbonakalo yetitshala [ibalulekile]. Thina sikhule sirhalela ukuba ngootitshala, kodwa ngoku siyazibuza ukuba kwenzeka ntoni kweli khondo,” kubuza uMajodina kwindibano ebibanjelwe eMonti.

UMajodina nguMphathiswa wesibini kwikhabhinethi yaseMpuma Koloni ukugxeka indlela abanxiba ngayo ootitshala. Kwindibano ebibanjelwe eMdantsane kutshanje, uMphathiswa wezemfundo ephondweni uMandla Makupula, wagxeka ootitshala abanxiba iijini, iiteki nezikipa esithi bangumfuziselo wobutsotsi.

UMakupula wenza umzekelo ngetitshalakazi yaseBhayi athi wadibana nayo ngethuba etyelele isikolo sayo, nalapho athi wayengonelisekanga yindlela eyayinxibe ngayo nanjengoko yayinxibe ilokhwe yejini eveze amadolo kwakunye nee-sandals. UMakupula ubikwe kwiKomishini kaMakulinganwe ngeSini (Commission for Gender Equality) ngenxa yeentetho zakhe. IKomishini kusalindeleke ukuba ithabathe isigqibo ngeentetho zikaMakupula.

Bobabini, uMajodina noMakupula, bebefudula besebenza njengootitshala ngaphambili. UMajodina uthi ootitshala kufuneka babengumzekelo phambi kwabafundi. “Ikepusi ijonge ngemva, ziteki neejini ezikrazukileyo. Uyithenga njani ijini sele ikrazukile? Sisikhokelo esinjani eso. Abantwana xa bebona utitshala kufuneka babone inkokeli,” utshilo uMajodina.

UMajodina ukwathe ukuvalwa kwezikolo zabantu abamnyama ngenxa yokunqongophala kwabantwana kuthetha ukuba kukho into engahambi kakuhle kwikhondo lobutitshala. “Azivalwa yeha izikolo. Ootitshala babafundisa kwizikolo abangahlohli kuzo abantwana babo, kuba baswele (ootitshala) ukuzithemba. Uzakufundisa abantwana bakabani xa bengekho abakho kwisikolo ofundisa kuso,” utsho uMajodina.

Uthi ootitshala bangoku abasixabisanga isikolo. “NgoMvulo ufika emva kwexesha, ngoLwesibini uya kwinkonzo yesikhumbuzo (memorial service), ngoLwesithathu uphuma phakathi esikolweni, ngoLwesine [uya] kumngcwabo katitshala. Yonke le nto yenzeka kwizikolo zabantu abamnyama,” kutsho uMajodina.

“Kudala xa ubona utitshala, wawubona umntu [ohloniphekileyo]. Ootitshala babefundela abantu iileta kuba babethenjiwe. Kwenzeka ntoni ngoku kulo nto?” kubuza uMajodina.