UMalunga ukulungele ukubamba iintambo

IMPUMELELO kwi-ofisi yoMkhuseli Woluntu ayixhomekekanga kumntu omnye, yintsebenziswano phakathi kwabasebenzi beliziko.

Oku kuthethwe ngusekela Mkhuseli Woluntu kweli uAdvocate Kevin Malunga.

UMalunga ukuluhlu lwabayi-59 ababhengezwe yiPalamente kugqatso lokungena ezihlangwini zoMkhuseli Woluntu oshiyayo * -Advocate Thuli Madonsela.

UMadonsela uzakusishiya esi sikhundla ngo-Okthobha emva kweminyaka esixhenxe yexesha le-ofisi yoMkhuseli Woluntu.

UMalunga uthi ukulungele ukuqhubekeka apho ashiye khona uMadonsela xa elinikwa elo thuba. “Ndineminyaka emithathu enesiqingatha ndikweli ziko, ndisebenze njengebambela loMkhuseli Woluntu izihlandlo ezingamashumi amathathu, ndihambe kwiindawo ngeendawo zasekuhlaleni kweli, ndaya nakwamanye amazwe ndimele eli ziko. Ndikhokele amaqela ophando, ndikwangusihlalo kwamanye wamasebe ethu.”

Ukwathe, ukusebenza njengoMkhuseli Woluntu ayingomsebenzi nje kuye, kukunika inkonzo kwisizwe ngeliqinisekisa urhulumento olululo, ukulwa nobuqhophololo, nokubona uluntu luxhamla kwiinkonzo elingazifumaniyo ngenxa yobuqhophololo.

Uthe ukuba utyunjiwe uzakuqhubekeka nomsebenzi awuqhelileyo nokumilisela iimbono zakhe ngeli ziko. “Ngumnqweno wam ukuba sakhe kwisiseko sentembeko esiyinikwa luluntu,” utshilo okaMalunga.

Ukwathe unenjongo yokuvula i-ofisi yesithathu yoMkhuseli Woluntu eMpuma Koloni. “Okwangoku sine ofisi eseBhisho neseMthatha, injongo yethu kukuvula eyesithathu eBhayi. Ndinqwenela nokuba siqinise ii-ofisi ezijikelezayo ezifikelela koomasipala abaliqela kweli.”

Uthe uninzi lwezikhalazo zoluntu zisuka koomasipala, uluntu lukhalazela ukuqhwalela kweenkonzo, izindlu zesibonelelo ezingekho mgangathweni nokuqeshana ngokwazana.

UMalunga uqhube wathi, “Eyona ngxaki inkulu kukungalandelwa kwemithetho yenkqubo zokuthenga zaseburhulumenteni. Enye yezinto esizakugxila kuzo kukuxhobisa abaphandi kule ofisi ngemithetho elawula intengo yaseburhulumenteni,” utshilo okaMalunga.

Wenze umzekelo ngezikhalazo ezijoliswe kumasebe aseburhulumenteni kweli phondo ngezityholo zokusebenzisa gwenxa intengo yaseburhulumenteni kumalungiselelo omngcwabo kaNelson Mandela.

“Ihlazo lebholo lokutyiwa kwemali kumalungiselelo omngcwabo kaMandela kubonakalisa ukuba kukho abajonge ukutya xa besenza intengo yaseburhulumenteni,” ucacise ngelo.

Ukwathe i-ofisi yoMkhuseli Woluntu mayingajongwa njengotshaba likarhulumente. “Asilwi tshaba norhulumente, silungisa iimpazamo zikarhulumente. Siphanda izikhalazo, sisebenzise ubungqina obuphambi kwethu,” uqhube watsho.

Ukwathe abo banamathandabuzo ngakuye mabajonge isimo sakhe ngakubuqhophololo, “Andizange ndakhusela mntu ofunyaniswe enobuqhophololo,” utshilo okaMalunga.