Umam’ uFazzie, 91, wakhelwe ipomakazi nguRamaphosa

UMphathiswa uNomaIndia Mfeto ethetha phambi kwendlu entsha eyakhelwe umam' uNomathemba Fazzie eDuncan Village IMIFANEKISO: SITHANDIWE VELAPHI
ISITHEMBISO sikaMongameli Cyril Ramaphosa sendlu entsha nefudumeleyo kumam’ uNomathemba Fazzie sizalisekisiwe ngoLwesihlanu ngethuba uMphathiswa wokuHlaliswa koLuntu uNomaIndia Mfeketo etyelela eli khaya eDuncan Village ngelokunikezela ngokusesikweni indlu entle kunene.

Yiminyaka engaphaya kwamashumi amahlanu umama uFazzie (91), ozala amagqala omzabalazo amathathu, ehlala kwindlu yeRDP eDuncan Village.

URamaphosa ebetyelele eli khaya ngomhla weshumi elinanye kule nyanga yeNkanga. Ngemini yokutyelela kwakhe, abakhi babexakekile bebeka isitena nalapho uRamaphosa wathembisa ngelithi le ndlu iza kube igqityiwe kweyoMqungu kunyaka ozayo.

Kodwa, zingaphelanga iiveki ezintathu, le ndlu imagumbi okulala amathathu kwakunye nekhitshi kuquka nendlu yokuhlala (sitting room), ibisele igqityiwe.

“Ndiyavuya kakhulu kwaye ndenza umbulelo ongazenzisiyo kuMongameli (Cyril Ramaphosa) neqela lakhe. UMongameli ebethe le ndlu iza kugqitywa kweyoMqungu, ngoko ke bendingekayilindeli ngoku. Indothusile kakhulu,” utshilo umam’ uFazzie.

“Siziva sichulumance kakhulu, nomoya kamama wonwabile kakhulu kuba ebesoloko esithi inga xa ebhubha angaphumela kwikhaya elingcono kunemeko ebesihlala kuyo,” kutsho uNomda Fazzie, intombi kamam’ uFazzie.

UMfeketo uthe: “Siyayazi imbali kamam’ uFazzie, owancama konke anako efuna eli lizwe likhululeke. Abanye koonyana bakhe, babhubhela elubhacweni befuna inkululeko kweli lizwe.”

“Yiyo le nto silapha namhlanje, ukuza kuthi siyabulela ngegalelo lolu sapho kumzabalazo,” utshilo uMfeketo esaleka ngelithi le ndlu yakhiwe felefele ngenxa yoncedo lwenkampani yakwaMMS.

Ngethuba ethetha eMonti kweyoMqungu kulo nyaka, uRamaphosa wavakalisa esidlangalaleni ukuba lo nyaka uyakuphela yakhiwe ngokokutsha indlu kamam’ uFazzie.