UMam’ uPhyllis ubhubhele eMelika

IGQALA lomzabalazo, inkcuba-buchopho, isifundiswa kwanengcali yembali umama uPriscilla Phyllis Nogqaza Ntantala-Jordan ubhubhele eMelika ngeCawe.

UNtantala-Jordan, obekwikhabatiso lobuNjingalwazi, wazalwa ngomhla wesixhenxe kweyoMqungu ngonyaka ka1920 ezalelwa kwilali iTyekelebende eDutywa. Esi sifundiswa sizalwa ngutata uNdabakayise George Ntantala kwakunye nomama * -Ida.

Kumtshato wakhe wokuqala no-Ida, uGeorge uzele amawele uAgrinette Nozizwe noMakhaya kwakunye no-Elliott Carlson Mzolisa, Theodora Granny, Evelyn Nonkululeko (Somhlophe), Ethel Ruth (Ntangashe) noPriscilla Phyllis Nogqaza.

Kumtshato wesibini no-Edwina, uGeorge uzele uTempleton Mzukisi (TM), Kho, Mpendulo, Nokhwezi, Lindiwe, Zwelebhunga, Khazeka, Noyose noLindinkosi.

Njengaso nasiphi na isifundiswa selo xesha, uNtantala-Jordan ufunde eHealdtown eBhofolo phambi kokuya kufunda kwiYunivesithi iFort Hare eDikeni ngo1935, emva kokufumana ibhasari kwipalamente yephandle elalisaya kwaziwa njengeTranskei. Amabanga akhe aphantsi uwenze eDuff Mission kwilali yakuBomela eDutywa. EFort Hare kulapho lo mama wadibana khona nendoda yakhe uNjingalwazi Archibald Campbell (AC) Jordan.

Yena no-AC batshate ngo1940, kumtshato owawumkhulu eTyekelebende eDutywa kwakunye naseMbokothwane kuTsolo. Ikwanguloo nyaka ka1940 apho * -AC wathi wabhala incwadi ethi “Ingqumbo Yeminyanya” ncwadi leyo yaguqulelwa kwisiNgesi nguNtantala-Jordan ngo1980 phantsi kwesihloko esithi “The Wrath of the Ancestors”.

Igqala le-ANC uPallo Jordan ngomnye wabantwana bakaNtantala-Jordan no-AC.

Kwincwadi yakhe ebalisa ngobomi bakhe ethi “A Life’s Mosaic” uNtantala-Jordan ubalisa ngelithi wazibandakanya nomzabalazo ngenxa yokufuna ukulwela amalungelo oluntu, ingakumbi oomama.

Ilungu losapho uNkosiphendule Ntantala, ongunyana kaLindinkosi, uthi iindaba zokunduluka kukaMam’ uPhyllis uzive ngokuhlwa ngeCawe. “Siziva sibuhlungu kakhulu kweli khaya ukushiywa sisisele senyathi esifana naye, umntu obenolwazi oluphangaleleyo ngembali yelizwe loMzantsi Afrika. Ibisele inguye omdala kubantwana bakaGeorge,” kutsho uNkosiphendule.

Umbutho iANC nawo wenze amazwi ovelwano kusapho lakwaNtantala-Jordan. “Ukubhubha kukaMam’ uNtantala-Jordan kugulule uMzantsi Afrika nehlabathi ingqondo ephangaleleyo nekhawulezayo ukucinga. Siphulukene nentshatsheli ebisilwela amalungelo oomama baseAfrika,” kutsho iANC.

UNtantala-Jordan uhlohle isiNgesi nezifundo zembali eWayne State University eMelika.

Noxa nje kungekacaci ukuba uzakungcwatyelwa phi, amarhe ngawokuba uzakubekwa ecaleni komyeni wakhe * -AC owangcwatyelwa eMelika ngo1968. Lala ngoxolo MamSukwini, Lawu, Chwama, Tik’ ayivumani nepokotho.

sithandiwe.velaphi@inl.co.za