UMama kaMaAsi noKrweqane bawubeka phantsi umboko wosasazo

URev. Nomathamsanqa Rweqane UMFANEKISO: UTHUNYELWE

UMHLOBO Wenene FM uthi ndlelantle koomakadenetha bezosasazo lukanomathotholo, uEugenia Nomthunzi Vuza noMfundis’ uNomathamsanqa Rweqane.

Esi sibini kulindeleke sibeke phants’ umboko wosasazo ngenyanga yoKwindla, emva kweminyak’ evisayo yosasazo.

UVuza, odume kubaphulaphuli njengoMama kaMa-Asi, ufulathel’ amaz’ omoya emva kweminyaka engama33. Wangena kusasazo eSABC ngo1989 ngethuba Umhlobo Wenene useyiRadio Xhosa.

UMama kaMa-Asi, owayefudula eyititshalakazi eNgqushwa, isithuba seminyaka engama20, wenze iinkqubo eziquka Eyeentsatshana neenkqubo zokuxhobisa amanina ukususela ngo1990.

Kwinkqubo leyo yabantwana, kulapho aye waduma njengoMama kaMa-Asi, igama lentombi yakhe uAsanda.

Kule minyaka ingama30 yosasazo, uMama kaMa-Asi, owazalelwa eQeto eNgqushwa, ube negalelo ekusekeni icandelo leenkqubo zabasetyhini. Ebekwaphambili nasekuphumezeni iinkqubo ezivumele Umhlobo Wenene ukuba uthi gqolo kumgomo wawo wokufundisa nokuxhobisa ilizwe ngolwazi, kananjalo ekwanqwanqwada abasasazi abangamanina kwesi sikhululo.

Ibe ligalelo likaMama kaMa-Asi kwesi sikhululo elenze ukuba inkqubo uLelikaYehova Ihlabathi imanyelwe ngabaphulaphuli abangaphaya kwezigidi ezibini.

UMama kaMa-Asi ukhe wenza nenkqubo ethi Imbiza yaziwa ngumpheki, Oomama neLizwi noHlala Ethembeni.

Iimbasa eziquka iMethodist Church of SA Special Award, Inyibiba Woman of Valour Award, Intlalo kaXhosa Award neyoMsasazi weSABC ogqwesileyo kwiinkqubo zabantwana – zibalisa ibali lomsebenzi wokuzimisela kwakhe ekuphuculeni intlalo yamakhosikazi noluntu jikelele.

Ukanti uMama kaMa-Asi uphuma emnyango elandelwa nguMam’ uKrweqane.

UKrweqane, naye oneminyak’ evisayo esasaza iinkqubo zoKholo kuMhlobo Wenene, waduma ngenkqubo ethi Mna neNdlu Yam siyakuMkhonza uYehova.

“Nkqo, nkqo, ndikwakho!” leyo yindlela aziwa ngayo kumakhaya amaninzi xa emamele iingxaki zabaphulaphuli kwinkqubo yakhe yasekuseni ethi NdinguYehova iGqirha Lakho.

URweqane uye wathiwa jize ngembasa yeHall of Fame kwiLiberty Radio Awards ngonyaka ka2017.

“Ndizibala njengonethamsanqa kukusebenza nala magqala osasazo. Kulilishwa ukuphulukana nezi zisele zenyathi kodwa kufanele sibavumele bayokuphumla emakhaya xa ixesha lifikile, ukuze banikezele kwabalandelayo. Sibulela imisebenzi yabo emihle , sikwabanqwenelela okuhle kodwa ebomini,” kutsho uMphathi woMhlobo Wenene FM, uLoyiso Bala.