UMamisto utyunjwe kumawonga e-ECMAS

Umbhali wethu okwanguye nomsasazi kunomathotholo ukuluhlu lwabo basethubeni lokuphumelela iBest Community Radio DJ kwiiECMAS ezizakubanjelwa apha eMonti ngomhla wama-29 kweyeDwarha 2016.

Thumela lo myalezo: ECMAS Nombini Maqelana Best Community Radio DJ ku 33459 ukuba ufuna ukumvotela