UMandela nokususwa eGoli ngenqwelomoya esisiwa eRobben Island

Esinye seziganeko zembali kwilizwe loMzantsi Afrika yaba kukususwa kwamabanjwa ezopolitiko ekwakukho phakathi kwawo uNelson Mandela esuswa eGoli ngenqwelomoya yomkhosi iDakota aya kuphoswa kwiSiqithi saseRobben Island apho ayesiya kudontsa khona isigwebo seminyaka emide.

Eyona nto yayibuhlungu kolu hambo lwabo kukuba bagxagxanyiswa ngobusuku bengazi nokuba basiwa phi na ngabagcinimabanjwa baloo rhulumente wengcinezelo wabhangayo wamaBhulu.

UMandela, N.R. kwincwadi yakhe ethi, ‘Indlela Ende Eya Enkululekweni,’ olu hambo lwakhe lusuka kwintolongo yaseGoli lusinga eRobben Island ulibalisa enjenje: “Ezinzulwini zobusuku ndandiphuthelwe ndithe ntsho esilingini – imifanekiso-ngqondweni yezinto ebezisenzeka kwelo tyala yayisankcenkceza entlokweni yam – ukuva kwam izingqi zisihla ngepaseji.

Ndandivalelwe kwisisele sam ndodwa, geqe kwabanye. Kwabakho unkqonkqozo emnyangweni wam yaye ndabubona ubuso bukaKheneli Aucamp kuloo mixabo yentsimbi isemnyango. “Mandela,” utsho ngelizwi elitshothozayo, “uhleli?”

Ndithe kuye ndihleli. “Uyindoda enethamsanqa,” utshilo. “Sikusa kwindawo apho uya kuba nenkululeko yakho khona. Uya kuba nakho ukuhambahamba; uya kulubona ulwandle nesibhakabhaka, hayi ezi ndonga zimthuthwasi kuphela.”

Wayengaphoxisi, kodwa ndandisazi ukuba le ndawo abhekisela kuyo ayisayi kundinika inkululeko endandiyilangazelela. Wenza le ntetho isisagwelo, “Ukuba nje awenzi inyakanyaka, uya kuyifumana yonke into oyifunayo.”

UAucamp wandula ukuvusa abanye, bonke abavalelwe kwizisele ezithatha umntu omnye, ebayalela ukuba balungise iimpahlana zabo imizuzu elishumi elinesihlanu, emva koko sasiphinyela kuloo miphinyelo yePretoria Local itsho ngesankxwe sengxolo yokumbakraza kweengcango zentsimbi ezindlebeni zethu.

Sithe sakuba ngaphandle, sosixhenxe – uWalter, uRaymond, uGovan, uKathy, uAndrew, uElias, nam – safakwa amakhamandela sadidinjelwa ngasemva evenini. Kwakuse kudlule nenzulu yobusuku kodwa akukho namnye kuthi owayediniwe yaye sonke sasinganxunguphalanga. Sahlala kuloo veni inothuli phantsi, sicula simemelela, sikhumbuzana ngemizuzu yokugqibela yetyala. Abagcinimabanjwa basinika amaqebengwana ezonka kunye neziselo ezibandayo yaye uLeftenenti Van Wyk wayethe ngcu apha ngasemva kunye nathi.

Wayengumfo onobubele waza wathi sakunqumama ukucula wasinika uluvo lwakhe olungakhange lucelwe sithi kuqala malunga nekamva lethu.

“Kambe”, utshilo, “Bafondini anisayi kuhlala xesha lide entolongweni. Kukho izinyanzeliso ezimandla zokuba manikhululwe. Kwisithuba sonyaka okanye iminyaka emibini niya kuphuma yaye niya kubuyela kumawenu njengamaqhawe esizwe. Niya kwamkelwa yimiyiyizelo yeendumbane, wonke umntu uya kufuna ukuba ngumhlobo wenu, nabafazi baya kunifuna. Ndibala, ntoni?

Nihlabe nikhangele.” Saphulaphula asabhekisa nelimdaka, kodwa xa ndizityanda igila ndingathi intetho yakhe yandivuselela kakhulu emxhelweni. Naxa kunjalo isiprofeto sakhe asizange simchane ucwethe, samgqutya ngexesha elimalunga namashumi amathathu eminyaka.

Sasinduluka ngokuthe zole, emfihlakalweni, yaye siphahlwe ligqiza lamapolisa, ezinzulwini zobusuku, yaye kungekapheli nesiqingatha seyure sazifumana sikwisikhululo esincinane somkhosi ngaphandle kwesixeko.

Saqiqizeliswa ukufakwa kwiDakota, inqwelomoya yomkhosi enkulu eseyibalisa ngemihla yayo. Kwakungekho sifudumezi yaye sasiqhaqhazela yingqele esiswini saloo nqwelomoya.

Abanye bethu babengazange bahamba ngenqwelomoya ngaphambili yaye babekhangeleka bexhalabele olo hambo lwethu kunokuba sisiwa phi na; ukubhampa uhle unyuka kwinqwelomoya kumgama ongaphezu kweenyawo ezingamawaka alishumi elinesihlanu kwakuyinto ekhangeleka inobungozi ngaphezulu lee kunokutshixelwa esiseleni ngaphaya kweendonga eziphakamileyo.

Emva kwesithuba seyure sisemoyeni ukuza komsobomvu kwakukhanyisa umhlaba ngaphantsi kwethu.

Loo nqwelomoya yayineentunjana emacaleni zokungenisa ukukhanya nomoya, yaye kwathi nje ukuba sibe nokubona koko kukhanya kungaphelelanga, amaqabane am abuthi nca ubuso bawo kwezo glasi. Saphapha saya ngakuMzantsi-Mpuma phezu kwezo zithabazi zamathafa awomileyo ayimithebelele aseFreyistata nakwincam yeKapa eluhlaza neneentaba.

Nam ndatshotshobala ukujonga kwezo ntunjana, ndiqwalasele loo mbono phofu ndingajonganga njengomkhenkethi koko ndijonge kwezo ntunjana, njengomntu oligcisa lokuqulunqa izinto, ndijonge iindawo apho umkhosi wabanqolobi ungazimela khona.

Kukho ingxoxo egqubayo ukususela ekusekweni kweMK malunga nokuba ilizwe elisemaphandleni oMzantsi Afrika linganakho kusini na ukuxhasa umkhosi wabanqolobi.

Uninzi lwabaphathi beHigh Command lwalucinga ukuba loo nto ayinakwenzeka. Sathi xa siphapha ngasentla kommandla oshinyeneyo noneentaba ekuthiwa yiMatroosberg eKoloni, ndadanduluka ndibhekisa koogxa bam ndisithi nango ke ummandla apho singalwa khona.

Loo madoda ahlotyelwa ligazi agushugushuza ezama ukubona kakuhle, yaye eneneni loo mmandla ushinyeneyo ngamahlathi wakhangeleka ngathi ungawufinca wonke umkhosi osayilwayo wabanqolobi.

Kwisithuba semizuzu emva koko saya sisondela kwingqotho zeKapa. Kungekudala saba nakho ukuzibona ezo zindlwana zingathi ngamaqokobhe ematshisi zeCape Flats, iinkcochoyi eziqaqambileyo zaloo dolophu kwakunye nomphezulu weTable Mountain othe tyaba.

Kanti eTable Bay kuloo manzi aluhlazabumnyama olwandlekazi lweAtlantiki sakwazi ukusibona luzizi isiqithi saseRobben Island ngaphaya kwenkungu.

Saya kuthi ngxingxilili kummandla wokumisa iinqwelomoya kwelinye icala leso siqithi. Yayingumhla onesizungu osibekeleyo yaye ndathi ndakuphumela ngaphandle kwenqwelomoya, umoya obandayo wasebusika wagqobhoza ngaphaya kwaloo mpahlana yethu iyacuyacwana yasentolongweni. Sakhawulelwa apho ngabalindi abaphethe izixhobo ezizisebenzelayo; umoya umaxongo kodwa kuzolile ungafani nolwamkelo oluhamba noqhayiso endalufumana kweso siqithi kwiminyaka emibini engaphambili.

Sathathwa sasiwa kwintolongo endala, isakhiwo samatye esisodwa, apho sayalelwa ukuba sikhulule sisemi phandle njalo. Elinye lamasiko asentolongweni athoba umntu isidima kukuthi, wakutshintshwa usuka kwenye intolongo, uye kwenye, nto yokuqala eyenzekayo ibe kukuba utshintshe impahla yentolongo endala, unxibe eyale intsha. Sithe sakuba sikhulule saphoselwa iiyunifom zekaki zaseSiqithini.

Imigaqo yocalulo yayifikelela nakwisinxibo. Sonke, ngaphandle koKathy, sanikwa iibhulukhwe ezimfutshane, iijezi ezingacacanga nebhatyi yeseyile.

UKathy, owayekuphela komNdiya phakathi kwethu, wanikwa ibhulukhwe ende. Abantu abaNtsundu babeye banikwe iimbadada ezenziwe ngamathayari emoto, kodwa kwesi sihlandlo sanikwa izihlangu.

UKathy yedwa wanikwa iikawusi. Iibhulukhwe ezimfutshane kuthi baNtsundu zazenzelwe ukusikhumbuza ukuba “singamabhoyi”. Ndayinxiba loo bhulukhwe yabo imfutshane ngaloo mini, kodwa ndafunga ndisithi andiyi kuyinyamezela ithuba elide.

Abagcinimabanjwa babekhomba ngemipu ukubonisa icala abafuna siye kulo, beyikhonkotha imiyalelo ngemiyalelo engamagama amanye alula: “Hambani!” “Cwaka!” “Yimani!”