UMandela yimveliso yeANC, utsho uTikana

“Bantwana bam ningalahlekiswa yila ntengiso ivela kumabonakude ithi ifuna utshintsho, uTata uMandela lo kusetyenziswe ilizwi lakhe kuyo, ukhulele kwiANC kwaye udlale indima enkulu kule nkululeko niyixhamlayo namhlanje lutsha.”

La ngamazwi athethwe ngusekela-nobhala weANC Womens League kuzwelonke uWeziwe Tikana, xeshikweni ebethetha nolutsha lwaseMnquma kwibala laseMsobomvu kumsitho wokuqaphela imibhiyozo yenyanga kaBaw’ uNelson Mandela.

UTikana ebesenza intetho yosuku kumsitho ubuququzelelwa libhunga labantu abatsha, iMnquma Youth Council.

Uqhube wathi loluphi olu tshintsho kufuneka luvotelwe ngabantu njengokuba kukho abo batshoyo, uthi urhulumente olawulayo wenza ngako konke okusemandleni ukuhambisa iinkonzo, kwaye uluntu kumele lazi ukuba ngekhe lixhamle ngaxeshanye kwiinkonzo, bakhona abaza kumane beshiyekela.

“Abo bangekaxhamli kwinkonzo zikarhulumente bazakuzifumana nabo, kwaye masazi ukuba ngekhe urhulumente ancede wonke umntu ngaxeshanye,” utshilo uTikana.

Uthi kwabo kungekafikelelwa kubo ngokweenkonzo, urhulumente uyeza nakubo akabalibelanga.

Ulutsha ebelizimase olu suku lokuqatshelwa kokuzalwa kukaNelson Mandela, lifumene ithuba lokuba lithethe ngemiceli mngeni elijongene nayo eMnquma.

UVuyolwethu Hani olilungu le-ANC Youth League kwingingqi yase-Amathole, ubongoze umasipala waseMnquma ukuba uzame kangangoko ukudala amathuba emisebenzi ukuze ulutsha luxhamle.

“Njengoko uTata uMandela wayeyithanda imfundo, sicela uMasipala waseMnquma enze nangaphezulu, sele enzile kwicala lokunika ulutsha iibhasari ukuze lufumane imfundo esemngangathweni,” utshilo uHani.

Uyincomile indima edlalwe ngumasipala ukudala amathuba emisebenzi, kodwa uthi makaqinise nangakumbi ukuze ulutsha luxhamle ngamandla.

Unobhala webhunga lolutsha eMnquma, uBulelani Makaula, uthi olu suku baliqale ngokucoca izikolo ezifana neMbanga J.S.S, Msobomvu S.S.S, Ncapayi J.S.S Vulindlela kunye nezinye.