Umaneja ogwetyiweyo uthi wayenengxaki zezimali nokungcakaza!

Obebambele njengo manejala kwiPosi yaseCaderville eMatatiele, uThemba Nyamela (33), ulivumile ityala lakhe lobusela phambi kwenkundla esithi wayejongene nengxaki zezimali kwaye engakwazi nokubhatala imali mboleko ukutsho ngethuba emana ukuzicuntsulela imali ayifake kwibhanki yakhe.

Ngokwengxelo yesithethi seNPA uLuxolo Tyali ithi, uNyamela yimali engapha kwesigidi seerandi (R1 million) iyonke ebemane ezicuntsulela yona yasePosini apho ebesebenza njengoManeja.

UNyamela ugwetywe yiNkundla yamatyala aKhethekileyo yaseMthatha, egwetywa iminyaka elishumi (10) engaphakathi ejele.

UTyali uthi umbuso ubufuna agwetywe ishumi elinesihlanu (15) leminyaka kodwa iNkundla yathi izakubalishumi (10) ngenxa yokuba ubonakalise ukuzisola ngaphakathi ngethuba kuqhuba ityala lakhe.

UNyamela, onke amatyala ebejongene nawo uye wawavuma. Oku kwenzeke into engageminyaka emithathu phakathi kuka2019 kwakunye no2021. Uxelele iNkundla ukuba ebengakwazi ukubhatala ityala le mali mboleko awayelenzile, kwaye unayo nengxaki yokungcakaza ngamandla.

Lo kaNyamela ebemane ethatha leyo yosuku ifanele ukuyokufakwa ebhankini.

UNyamela usinde ngokubonakalisa ukuzisola ukuze angafumani amashumi amahlanu eminyaka (15), kwaye wasindiswa nakukuba imali zakhe zepenshini njengomsebenzi wePosi akazukuzifumana.

INP isamkele esisigwebo. OnguMlawuli kwiiNkundla zoTshutshiso eMpuma Koloni uBarry Madolo, uqhwabele izandla abetshutshi nabecuphi betyala ngokuqinisekisa ukuba ingalo yomthetho idlale indima yawo.