Umanyano luxanduva lamalungu ePAC – Mbinda

UMANYANO luxanduva olungenamkhethe nelihamba nobulungu bombutho kwiPAC. Oku kuthethwe ngumongameli walo mbutho uLuthando Mbinda.

OkaMbinda ukuthethe oku ngethuba kusithiwa ndlelantle kwelinye lamagorhakazi omzabalazo uNomvo Booi. Eli qhawekazi lakwaBooi lilandulele ngomhla we28 kuEpreli emva kokuhlaselwa sisigulo, istroke nesaqala ukumhlasela ngo2009.

Wazibandakanya nePAC kwanephiko lomkhosi lalo mbutho iAPLA kwasebutsheni bakhe, de wabhaca kweli wachitha iminyaka kumazwe afana nelaseLesotho, eZimbambwe naseTanzania. UMbinda uthe, “Xa ulilungu lePAC ukumanyano lwePAC, umsebenzi wakho kukumanya iPAC neminye imibutho yasekuhlaleni, kuquka neyenkolo.”

Ukwathe iingcango zivulekile kwabo bathi bawushiya lo mbutho, kodwa abakwazi ukuthetha ngomanyano lwePAC babe besazibiza ngemibutho abathi bakreqela kuyo efana nePAM kwakunye neAPC.

“Xa ubunguMwisile waze wemka wayocawa eTshetshi awukwazi ukuthetha ngomanyano lamaWisile ongaseyonxalenye yawo, kunjalo ke nalapha embuthweni,” ucacise ngelo uMbinda.

Ukwathe, “Asigxothi mntu kwiPAC kodwa umbutho unomgaqo, xa uphuma ecaleni kuwo siyakususa ke nathi kodwa xa ufuna ukubuya uhambe ngomgaqo akukho mntu unengxaki nawe.”

UBooi uchazwe njengegorhakazi elancama konke lazinikela emzabalazweni wenkululeko yeli.

Isithethi samanina ePAC uJoyce Sifuba-vangqa uthe, “Wancama ubomi, usapho, nenzala wayolwela isizwe saseAzania. Ufike eTanzania eyinkosikazi waba sisikhukukazi kumaxhego namaxhegwazana kaPoqo, waseso sikhukukazi nakubantwana bakaPoqo.” Igqala lePAC uJohnson Mlambo nowayekunye naye elubhacweni uthe ukufika kwakhe eZimbabwe uBooi wafika wazibandakanya nedabi lenkululeko yelazwe phantsi kweZANU-PF.

“Ujikeleze iinduli neelali ehamba ngehashe esenza umsebenzi kaPoqo. Kuye ubunkokeli yayikukufundisa uluntu ngedabi lokulwela inkululeko yeli,” uchaze watsho okaMlambo.

Umfundisi wamaWisile uZ. Makula obeshumayela kule nkonzo umchaze njengevukelambuso, idelakufa kwanomzakuzi owayelumkisa uluntu ukuba lingavumi ukunyanzelwa, lisetyenziswe ngokunga-fanelekanga lelinye iqela lezopolitiko.

Ukwanco-nywe ngegalelo lakhe entlaweni yoluntu nelikhuphe izifundiswa ezizinjineli, amagqwetha, oosoma-shishini, oonesi kwanootitshala.