Umanyano lwabamnyama!

Ndingumfundi weli phephandaba nantsi into endivela nayo: Awukho umthetho kweli lizwe loMzantsi Afrika lo nto ibangela kwenziwe unothanda.

Urhulumente bendicela adlale indima yakhe kuyonakala. Ingxaki yam ngabantu baseMzantsi nakubantu bangaphandle. Okokuqala kubalulekile ukuba simanyane. Kaloku singabantu abamnyama sonke qha sohlukene ngamazwe.

Ilizwe eli lethu lilizwe elaziwayo kwihlabathi jikelele singabantu bothando, uxolo nobubele. Abantu bala mazwe angaphandle kuninzi okuhle esikufundileyo kubo. Kodwa esingakwamkeliyo zizinto ezimbi abasiphathela zona; ezinjengeziyobisi, ukuqeshisa amantombazane aselula athengise ngomzimba nezinye.

Nathi singaboMzantsi akulunganga ukuthathela umthetho ezandleni. Ndinqwenela simanyane singama-Afrika. Soze kulunge kungahlelwanga phantsi kuthethwe. Ukuba abantu boMzantsi bebengabafuni abantu bamanye amazwe kwasekuqaleni ngebagxothwa kweli. Siyabathanda. Qha zizenzo ezimbi esingazifuniyo. Okubalulekileyo ke kukuba simanyaneni ma-Afrika amahle.

– Mbulelo Rasta Msutwana, eMonti