UMaqashu ucela ivoti ukuphumelela uMiss Bachelorette 2024

UAsithandile Maqashu. UMFANEKISO: UTHUNYELWE

Ongenele oonobuhle uAsithandile Maqashu (38) ucela iivoti nenkxaso kuluntu ukuze aphumelele uMiss Bachelorette 2024, nanjengoko ngoku ekwiiSemi Finals zolu khuphiswano.

Le nzwakazi neyinzalelwane yaseTwecu, eMonti, yakhulela eMdantsane, ithi ayizange yabonisa mdla koonobuhle isakhula, kodwa kweli ityeli ibone ingenakuphoswa ukungenela.

“Kudala ndeva ngoMiss Bachelorette SA, kodwa ngokokubona eyona nto imelwe lolu khuphiswano, ndizixelele ukuba nam andisali ngasemva.

“Ndithe ndakufumanisa ukuba balwa ubundlobongela obubhekiswe kumanina, abantwana abangamantombazana kwanabo bathandana besini sinye, ndaqonda ukuba bathetha nam ncakasana,” utshilo uMaqashu.

Ukwathe uyaqala ngqa ukungenela oonobuhle, ingakumbi abakweli nqanaba nanjengoko esakhula wayengumntu othanda iincwadi zesikolo, enoloyiko lokokuba izinto ezifana noonobuhle zingamphazamisa.

UMaqashu ngoku uzinze eKapa, nalapho exelenga khona.

Ukwacela oosomashishini nabo bamxhase kweli phulo lakhe lokuzama ukuba nguMiss Bachelorette SA 2024.

“Ningumntu onomnqweno wokubona izinto ezifana neGBV zingekho eluntwini, sifumane iindlela zokwakhana sisisizwe sibambisene, kuba kakade umntu ngumntu ngabantu,” wongeze ngelo uMaqashu.

Ukanti ungamvotela ngokutyelela iwebsite: www.missbachelorette.co.za, uze ukhethe unyaka ka2024 Semi Finalists, kulapho uzakufika umfanekiso wakhe ukhona, kwaye engunombolo #5.

Iivoti zivalwa ngomhla we25 kwinyanga yeNkanga ka2023.

UMiss Bachelorette wathi wasungulwa ngonyaka ka2018, kwaye xa uphakathi kweminyaka eyi25 ukuya kweyi55, unomntwana, kodwa ungatshatanga ungangenela kolu khuphiswano kwixa elizayo.