UMarawu kwiphulo lokulungiswa kweendlela

Isebe lezendlela kwakunye nemisebenzi yoluntu kwiphondo leMpuma Koloni lithi likwiphulo lokuguqula iimeko zeendlela kweli phondo zibesemgangathweni.

Oku liphulo lokusabela kwintetho yobume bephondo (SOPA) eyathi yenziwa yinkulumbuso yephondo uPhumulo Masualle nyakenye, apho amasebe karhulumente ngokohlukana kwawo kweli phondo athi angqubana ngeentloko ngelokuphucula umgangatho weendlela ephondweni.

Owona msebenzi uzakwenziwa leli qela kukujongana neendlela eziphantsi koomasipala kwakunye nezo ziphantsi korhulumente wephondo.

UMphathiswa weli sebe uThandiswa Marawu uthi imali eqikelelwa kwi-R878 yezigidi izakusetyenziswa ukuphucula iindlela koomasipala bephondo lo gama imali engange-R1.2 yeebhiliyoni izakulungisa iindlela eziphantsi korhulumente wephondo.

Ezona ndawo zisemqoka  kuzakuthi kuqalwe ngazo xa sele kuqaliswa ukwenziwa iindlela zezijongise kwiindawo apho kuzakumiliselwa khona uhlobo lwezempilo, olwaziwa njenge-National Health Insurance. Apha kuquka neendlela ezingasezikolweni ingakumbi ezo zihamba iibhasi ezithutha abantwana kwakunye neendlela ezihamba amafama kwakunye nabezokhenketho.

UMarawu uthi noxa bezimisele ukutshintsha imeko yeendlela kweli , umceli-mngeni yimali enqongopheleyo .