‘Umasipala asiyofama’

“ABANYE bohlulwa kukuba ngamafama. Umasipala awuyiyo ifama, awukwazi ukuwuthengisa xa ukohlula.” Lawo ngamazwi kaDanny Jordaan ongusodolophu womasipala ombaxa iNelson Mandela Bay.

Ebekwekwa uAthol Trollip nongumgqatswa kasodolophu weDA kulo masipala. Ebephendula kwizigxeko ezenziwe nguTrollip ngolawulo lakhe kulo masipala.

OkaJordaan ebeseCalata House eQonce izolo, nabanye abagqatswa boosodolophu balo mbutho. Kwimpelaveki esiphuma kuyo, iANC ibhengeze amagama abagqatswa boosodolophu koomasipala abakhulu abasibhozo kweli phondo.

Abanye abagqatswa balo mbutho abebezimase lo msitho nguSixolile Mehlomakhulu ongumgqatswa weANC eAlfred Nzo, uNomfusi Nxawe wengingqi yaseAmathole, uKholiswa Vimbayo waseChris Hani, uXola Pakati waseWB Rubusana, uZibonele Dumzela waseJoe Gqabi, uNomakhosazana Meth we-O.R. Tambo kwakunye noEunice Kekana weSarah Baartman.

UJordaan ubalule utshintsho olwenzeke kumasipala waseBhayi ukususela oko athe waxhuzula imikhala.

Lo masipala ngoku unemali ebalelwa kwiibhiliyoni ezimbini zeerandi ebhankini. Ukwathe, lo masipala ubekele bucala iR500 yezigidi yokuvala izithuba zengqesho kulo masipala.

Uthe, izigxeko azityatyekwa nuTrollip ngokuqesha uLinda Mti zezenkqubo yengcinezelo. UTrollip wagxeka uJordaan ngokuqesha uMti njengentloko yokhuselo eNelson Mandela Bay, esithi wafunyanwa enetyala lokuqhuba enxilile, kwanezityholo zobuqhophololo ajongene nazo uMti.

“Ukuba kuyimpazamo ukuqesha uMti ngezityholo zokuqhuma eenxilile ngo1993 lo nto ithetha ukuthi uninzi labantu ngekhe basebenze,” utshilo uJordaan.

Ukwathe uMti kudala esebenza kungekho mntu uthethayo, ezi ntetho zivela kuba esebenzela umasipala waseBhayi.

Ukwathe “Isabelo mali saseNelson Mandela Bay li -11 leebhiliyoni, angayilawula njani loo mali umntu oqhele ukulawula imali yefama, nemohluleyo?”

UTrollip uthe, “Andiyikhathalelanga into ethethwa nguJordaan, ndikhathalele ethethwa ngabavoti baseNelson Mandela Bay.”

“Ukufama ndakuqhuba ngempumelelo ndaphumelela namawonga.” Uthe akanachaphaza lokuqesha umntu owafunyanwa enetyala, nophandwayo,” kutsho uTrollip.

Kwakule nkomfa yoonondaba yeANC, unobhala walo mbutho kweli phondo uOscar Mabuyane uxelele oonondaba ukuba abagqatswa ngamalungu eANC anamava nayaziyo into elindelwe kuwo. Uncome uKekana weSarah Baartman esithi ungumzekelo omhle wokuphatha iimali zikarhulumente. “Uyabuyela kuba sithi xa kungekho monakalo yintoni elungiswayo,” utshilo uMabuyane.