Umasipala ulumkisa abahlali ngosuku leGuy Fawkes

Umfanekiso: Motshwari Mofokeng.

UMASIPALA ombaxa iNelson Mandela Bay ubongoze abo bazakuba yinxalenye nemisitho yokubhiyozela usuku leGuy Fawkes ngoMgqibelo ukuba bathobele imithetho yalo masipala.

Usuku leGuy Fawkes lusukela kwisehlo saseBhritane ngomhla wesihlanu kweyeNkanga ngo1605 apho indedeba egama linguGuy Fawkes yathi yangunobangela wokuphanza kwelinge labavukeli-mbuso ababetyale izigcayiseli kufuphi nePalamente yaseBhritane. UFawkes wabanjwa kodwa isenzo sakhe sabangela ukuba abhiyozelwe ngabathandi boxolo kwela lizwe.

Olu suku luye lubhiyozelwe ngokuthi abantu bagangxe ubuso ngemifanekiso eyimifuziselo kaGuy Fawkes, bambi badubule iintlantsi eziyimifuziselo yompu njengophawu lokubhiyoza.

“Sicela abanini bezilwanyana ukuba bazigcine zingaphakathi ezindlini izilwanyana zabo. Oku kungokuba minyaka le, kubakho iingxelo zokulahleka kwezilwanyana maxa wambi kubekho izilwanyana ezinempawu zokudandatheka emphufumlweni,” utshilo uKupido Baron osisithethi kumasipala waseNelson Mandela Bay.

UBaron uthi ukudutyulwa kweentlantsi eziyimifuziselo yompu, kuza kuvumeleka phakathi kwentsimbi yesithandathu (18H00) ukuya kweyesithoba (21H00) ngokuhlwa.

Abahlali baseBhayi abaqaphela ukungathotyelwa kwemithetho ngolu suku leGuy Fawkes, bangatsalela umasipala kule nombolo: 041-508 5566.