UMasipala waseMnquma wenza ngcono impilo

USodolophu woMasipala waseMnquma, uThobeka Bikitsha, uthi luxanduva labo bengumasipala ukwenza ngcono impilo yoluntu kwindawo yaseGcuwa kunye neendawo ezingqongileyo.

Intetho kaBikitsha ilandela emveni kokuba uMasipala waseMnquma uphehlelele iiprojekthi ezimbini zokufakelwa kombane kwindawo yaseNgqamakhwe ze wanikezela nange-dipping tank kumafama waseHlobo.

NgoLwesibini kwilali yaseDyam Dyam eNgqamakhwe, umasipala waseMnquma uphehlelele iprojekthi yezigidi ezintathu zeerandi (R3 Million) yesibini yokufakelwa kombane.

Imizi elikhulu elineshumi (110) kulindeleke ukuba ifakelwe umbane ngale mali yale projekthi.

Ukanti kwiveki edlulileyo, uSodolophu uBikitsha wazise inkontilakhi ezakufakela umbane kwizindlu ezingamakhulu asibhozo kubahlali bakwa wadi 21 kwilali yaseKhothane eNgqamakhwe.
Kule iprojekthi, umasipala ubekele bucala imali engange zigidi ezilishumi elinesithathu (R13,5 Million) ukuba kufakelwe ngazo umbane kwizindlu eziyi800.

Ezi projekthi umasipala uzicwangcisele ukuba zigqitywe engakapheli lo nyaka-mali.

“Sifuna xa kuphela unyaka-mali ngeyeSilimela wonyaka ozayo zibe zigqityiwe ukufakelwa umbane izindlu zaseNgqamakhwe,” uqhube watsho. 

Uthi bengurhulumente baqhubekeka nomzila weenkokheli ezingasekhoyo, uNelson Mandela, uSteve Biko kunye no-OR Tambo ababefuna uluntu luphile impilo engcono.

USodolophu uBikitsha ukwathi iindawo abengekafikeleli kuzo bengumasipala ngeenkonzo baza kuza nakuzo njengoko behamba ngesicwagciso-nkqubo sophuhliso somasipala.

Kwangolu suku lunye,  umasipala ubambisene nesebe lezophuhliso lwamaphandle eMnquma, uqukumbele imini ngokunikezela ngedipping tank kunye nendawo yokuchebela iigusha uboya,  equka nezixhobo zayo kumafama woboya, iZiqhamnganeni Wool Growers Association kwilali yaseHlobo engaphantsi kowadi 21.

UZingisile Dumako okwikomiti yala mafama, uthi bachulumance kakhulu kukubona urhulumente ephuhlisa uluntu ngeenkonzo kwaye lo nto iyabachulumancisa kakhulu.

UDumako uthi bazakusebenza ngokuzimisela ukuphucula impilo zabo kweli candelo lokufuya nokuthengisa ngoboya.

Ezi projekthi zidala amathuba emisebenzi kubahlali bezilali zaseNgqamakhwe kuba kuqashwe uluntu lwezi lali.