UMastishi akalali behlayo bubundlobongela

UNomawethu Makhonza onguMphathi weSitishi samaPolisa eMthatha, nofumene iwonga kumsitho wokuwongwa kwamapolisa eICC

Idolophu yaseMthatha mva nje yenye yeendawo ezihamba phambili kulwaphulomthetho kweli phondo leMpuma Koloni.

Oku kudizwe yingxelo yeenkcukacha zolwaphulomthetho ebezikhutshwe ngamapolisa ephondo leMpuma Koloni kwinyanga yoMsintsi.

Ukanti isixeko saseMthatha sime kwindawo yesithoba kwilizwe loMzantsi Afrika nanjengoko sineziganeko eziphezulu zokubulawa kwabantu.

UBrigadiya Nowawethu Makhonza ophethe ummandla waseMthatha, apho athi ujongene nezikhululo ezilishumi elinesithathu ezingqonge uMthatha, uthi kunzima kakhulu, akukho lula ukuphatha la mmandla kuba neziganeko ziye zisonyuka zolwaphulomthetho.

“Akulaleki eMthatha. Mna andikwazi ukulala ezi yure zilalwayo ngabantu, kufuneka ndihlale ndithe qwa ngalo lonke ixesha.

Kodwa ngenxa yenkxaso endiyifumana koogxa bam emsebenzini, ndiyakwazi ukumelana naloo mngeni unjalo,” utshilo uBrigadiya Makhonza.

UMakhonza uncokolele I’solezwe emva kokuwongwa kwakhe njengomanejala ophezulu kwaye oqaqambileyo kulo nyaka eICC eMonti ngempelaveki, ngethuba amapolisa eli phondo leMpuma Koloni ebambe umsitho wokuwonga amapolisa athe agqama kumsebenzi wawo kulo nyaka.

Uthi into enokuthi incede yintsebenziswano phakathi koluntu kwakunye namapolisa. UMakhonza uthi uyalivuyela eli wonga kuba ebengalicingelanga.

Ukwathi oku kubonisa ukuba umsebenzi wakhe uyaqatshelwa. Omnye wamakhosikazi esipoliseni othe wazigqamisa nguKapteni wesikhululo sakuKomani uVathiswa Khanya, nofumene iwonga lokuba ngumama wonyaka ogqwesileyo esipoliseni. UKhanya ujongene noxanduva lwentlalo yoluntu ekuhlaleni.

Sele eneminyaka engamashumi amathathu esesipoliseni, uthi ukuwongwa kwakhe naye kuyamonwabisa.

Uthi zinzima iimeko abasebenza phantsi kwazo emapoliseni ingakumbi bengamanina, kodwa iintsuku ezinje ziyabonwabisa.

UKapteni Khanya nguye owayekhokele igqiza elanceda usapho olungathathi ntweni lakwaDastile ukuze lwakhelwe indlu njengoko laluhlala kwityotyombe.

Uthi kuyamvuyisa ngoku xa ethi elele abe esazi ukuba nolwa sapho lukhuselekile phantsi kophahla. UMkomishinala wamaPolisa ePhondo uNjengele Liziwe Ntshinga, uqhwabele izandla la mapolisa, esithi enza umsebenzi omhle noncomekayo.