UMasualle ushiywe ethetha nezitulo!

InkulumbusO yeMpuma Koloni, uPhumulo Masualle, ushiywe ethetha nezitulo ngabathunywa balo mbutho kwingqungquthela yeANC ebizwa ngokuba yiLekgotla.

Lo mbutho ubusingathe iLekgotla eOsner Hotel eMonti. Kule ngqungquthela bekuxovulwa imiba equka ukujongwa kwendlela eqhube ngayo iANC kule minyaka mihlanu igqithileyo, kukwaxongxwa indlela eya phambili.

Lo mbutho uvakalise ithemba lokubuyela elulawulweni emva konyulo eliza kubanjwa kwekaCanzibe kulo nyaka.

UMasualle ebenika ingxelo njengenkulumbuso eyatyunjwa ngulo mbutho ngonyaka ka2014.

Intetho yakhe uyothule emva kwekhefu elifutshane. Kulapho amalungu amaninzi engakhange abuyele eholweni, ngelixa amanye ephume sele engaphakathi emshiya esothula lo ntetho ingomsebenzi owenziwe liphondo kule minyaka mihlanu.

Ibiligcuntswana lamalungu alo mbutho, kuquka neenkokheli zeANC kweli phondo, kwakunye namalungu eqoqo elilawula iANC kuzwelonke abasele bemamele ngelixa ethetha lo kaMasualle.

Umoya phakathi kukaMasualle neenkokheli zeANC kweli phondo zange uphinde ube mhle ukususela oko uMasualle wathi waqethulwa njengosihlalo weANC eMpuma Koloni nguOscar Mabuyane.

Kuyacaca ukuba uligqiba ixesha lakhe njengenkulumbuso ngeemfemfe zolawulo lweANC.

Uninzi lamalungu akwisikhokelo salo mbutho ayexhasa ukonyulwa kukaMabuyane, kwaye kuyacaca ukuba nangona iANC ishumayela umyalezo wemanyano, awungeni ngokugqibeleleyo kumalungu alo mbutho.

Lo nto ibonakaliswe nangamanani eevoti eziphantsi ezifunyenwe nguMasualle kuluhlu lamalungu aza kuthunywa ngulo mbutho kwiziNdlu zoWiso-Mthetho emva konyulo.

isibhalo@inl.co.za