UMasutha kwiinzame zokuphelisa imilo yoonqevu eBhayi

Umphathiswa wezobulungisa kwakunye neenkonzo zoluleko kuzwelonke uMichael Masutha ebambisene nomasipala ombaxa iNelson Mandela Bay bazakube bebambe imbizo kwakunye nolutsha laseBhayi apho bazakube besilwa umkhwa woonqevu abagqugqisa kwezinye kumantla eBhayi.

Le mbizo izakube ibanjelwe eGovan Mbeki Multi Purpose Center eMissionvale ukusukela ngentsimbi yeshumi kusasa namhlanje.

Imilo yoonqevu ichaphazela abahlali bala mmandla kungoko umphathiswa ebone ukuba makangenelele kuba oku konyusa izinga lolwaphulo mthetho kwaye abantu baphila phantsi koxinzelelo.