UMbeki uncoma umgaqo-siseko

UMGAQO-SISEKO weli yayisisiqalo sendlela ephelisa ulawulo lwengcinezelo yabamhlophe kweli.

Oku kuthethwe ngowayesakuba ngumongameli uThabo Mbeki. UMbeki ukuthethe oku kumsitho wokukhumbula amashumi amabini eminyaka okusungulwa kwalo mgaqo-siseko.

Lo msitho ubuququzelelwa liziko iThabo Mbeki Foundation. Eqongeni uMbeki ebencediswa yijaji yenkundla yomgaqo-siseko eseyisidla umhlalaphantsi uZak Yacoob, uAngela Jones wombutho ojongene nokubuyela kwabamhlophe abesaba kweli xa lifumana inkululeko, kwakunye noAkhona Nkenkana owenze izifundo zakhe kwiziko iThabo Mbeki Leadership Institute.

UMbeki uthe, “Injongo yethu yayikukusungula umgaqo-siseko emva kolonyulo lokuqala lwentando yesininzi, kwathi ngelithuba silungiselela iingxoxo zokudala uxolo kwiminyaka yoo-1980, sanentetho noJulius Nyerere owayengumongameli waseTanzania. Wawuphikisa umbono wethu esithi angekhe avume amabhulu ukuba siyile umgaqo-siseko emva konyulo, wacebisa ngelithi masibe nesicwangciso sibe yinxalenye yeengxoxo.”

Ugxeke uluntu lweli ngelithi alinalwazi lubanzi ngomgaqo-siseko, watsho ebalula isigwebo sale nkundla ngakumongameli weli uJacob Zuma kwimiba engekhaya lakhe eliseNkandla.

“Uninzi lwabemi beli abawazi umgaqo-siseko, iziphumo zoko sizibona kurhulumente ophetheyo,” utshilo uMbeki.

Ukwathe eli lineengxaki ezininzi ezifana nokulahleka kwezimilo, ukuphuncuka kolawulo olungqingqwa nobuqhophololo.

Ukwathe ingxaki efana nokutshiswa kwezikolo eyenzeke eVuwani eLimpopo, ifanele ukuqwalaselwa ngeliso lokufumana oyena nobangela.

UJaji Yacoob usebenzise eli thuba enika umyalelo kumalungu eANC ePalamente ngelithi, kufanele aziphathe kakuhle ukuze aqinisekise ukuba nawamanye amaqela ezopolitiko azeka mzekweni.

UMbeki uthe zininzi iinguqu esele zenziwe kumgaqo-siseko ukususela oko wathi wasungulwa.