UMbete ugaye inkxaso eMnquma

Nangona nje urhulumente okhokelwa yi-ANC enconywa ngabahlali baseGcuwa kwakunye neendawo ezingqongileyo ngokusa iinkonzo ezingundoqo eluntwini, kodwa abanye bathi akwanelanga kuba kusekho umceli mngeni wentswelo-ngqesho.

Oku bakutsho xeshikweni usihlalo we-ANC uBaleka Mbete kuzwelonke ebetyelele eMnquma izolo ngeenjongo zokugaya inkxaso.

UMbete ugaleleke eGcuwa izolo, waqala kwi-ofisi yalo mbutho, emva koko wayokuthetha nabahlali eFingoland Mall, uye wafikelela nakwidolophu yakuCentane nakhona eyokugaya inkxaso.

Abahlali bathi banawo amanzi, umbane kunye nezindlu zangasese, kodwa eyonanto bakhala ngayo kukungabikho kwemisebenzi, nakubeni besithi lo nto ayibathinteli ukuba bangavoteli umbutho olawulayo kwakhona.

“Ndizokuyivotela i-ANC kuba ndinombane, indlu yangasese kunye namanzi ngenxa yayo, kodwa emva kolonyulo loorhulumente basemakhaya mayivelise amathuba emisebenzi,” utshilo uNosilingi Yosi waseGcuwa

“Urhulumente uyazama kangako anako kodwa thina lutsha sizifaka kwiziyobisi, ndicinga ukuba ulutsha ludinga ukuxhotyiswa ngezakhono ezahlukeneyo ukuze lizisebenze,” utshilo uKhuseleko Magemane wakuCentane.

“Njengoba ingekho imisebenzi nobundlobongela bundlangile ezilalini, urhulumente sicela avule imizi mveliso eyavalwayo, kwaye imfundo mayibefele-fele,” utshilo uKwanda Sokhowa wakuHolela .

UMbete uthi umbutho olawulayo uyayazi ukuba isemininzi imiceli mngeni ejongene noluntu ndawo yonke, kwaye ubongoza uluntu ukuba liphinde libavotele ukuze baqhube apho bayeke khona nokuphucula iimpilo zoluntu.

“Siyayazi ukuba kukho abo bangekafumani kwinkonzo zikarhulumente, kodwa abantu mabavotele i-ANC ukuze iqhube nokuhambisa iinkonzo,” utshilo uMbete.

Ukwabongoze ulutsha ukuba liphume ngobuninzi uyokuvota kwinyanga ezayo.