Umbhali wencwadi yesiXhosa ungenele uMiss Teen

Oneziwe Nyhale (18) ongumbhali wemibongo yesiXhosa osakhasayo nokwangenele ukhuphiswano lukaMiss Teen Grand SA: UMFANEKISO: UTHUNYELWE

Intwazana egama linguOneziwe Nyhale (18) yakwaNothenga eCumakala, izakhela igama njengombhali weencwadi zesiXhosa, ikwazakhela igama njengonobuhle.

UNyhale wenza uGrade 12 eNangamso S.S.S eQonce. Incwadi yakhe ethi ‘Ndiphilel’ uxolo‘ inemibongo engama42 ngaphakathi ayibhale ngokwakhe ngeziganeko ezenzeke kuye, ezinye azicingayo ngokutsho kwakhe.

UNyhale uqale ukubhala eselula kakhulu ngeminyaka, esafunda eNothenga Primary, kwaye ukwayiyo nembongi yasesidlangalaleni. Incwadi uyipapashe kulo nyaka ka2023 eKapa kwiNkuthalo Publishers.

“Uncedo lokupapasha incwadi yam yokuqala ndalufumana kokwangumbhali uNkosazana Mkaliphi ngokubona isakhono esihle sokubhala kum. Incwadi le iyafumaneka kum ngeR150.

“ Le mibongo iyonke ingezinto esiphila phantsi kwazo kule mihla siphila kuyo kwaneziganeko endidlule kuzo,” utshilo uNyhale.

Le ntwazana ikwazicelela iivoti kuluntu njengoko ikwangenele nokhuphiswano lukaMiss Teen Grand SA.

UNyhale uthi ungumntu osebenza kanzima kwaye oneenjongo ngobomi bakhe kwaye nozithembileyo. Uthi uyaqinisekisa ukuba olu khuphiswano aluzukumphazamisa ezifundweni zakhe.

Iivoti ziqalile ngomhla wesihlanu kweyoMqungu ziyavalwa ngomhla we15 kweyeSilimela 2023.

Xa uvotela uNyhale udiphozitha kwibhanki uFNB, ikhowudi ithi MTGSA60 ku: 6292 774 8385.