Umbongo wesiXhosa ophumelele ukhuphiswano lukaAVBOB

UNolusindiso Penxa (esiphakathini) efumana iwonga kwingqonyela kaAVBOB, uFrik Rademan noGqirhalwazi Mantoa MotinyaneUmfanekiso: Uthunyelwe

UNolusindiso Penxa waseBhayi nguye ophumelele kuluhlu lwemibongo yesiXhosa kukhuphiswano lakwaAVBOB.

Olu khuphiswano lusungulwe kulo nyaka uphelileyo kweyeThupha nalapho kwakufunwa owona mbongo ogqwesileyo kulwimi nganye lwalapha eMzantsi Afrika.

UPenxe uthathe iwonga lesiXhosa. Uzuze iR10 000 kunye neencwadi ezixabisa iR2500 zonke zisuka kwaAVBOB.

UPenxa ke kudala wayibhala imibongo, esafunda wapapashwa incwadi yemibongo yakhe. Abantu bathumele imibongo engama-20 774, amawaka amathathu ayo apapashwa ku www.avbobpoetry.co.za.

Nanku umbongo kaPenxa:

Akwaba ndandithethile

Akwaba ndandithe ndiyakuthanda

Akwaba ndandicele uxolo

Akwaba ndandisondele ngakumbi; Akwaba ndandithethile; Inkohlakalo ikufikele; Ukufa kukuvelele; Umhlaba ukufihlile; Akwaba ndandithethile; Ukuba bendikwazi

Ukubuyisel’umv’ixesha; Ukuba bendikwazi ukuwaginya amazwi amabi; Ukuba bendikwazi ukukuxelela kwakhona; Bendizokuxelela ndiyakuthanda ndicel’uxolo; Yiza ndikwange ndiyakuthanda; Kufandini ukhohlakele; Mhlabandini uyafihla; Ngcwabandini akunalusini.

Akwaba ndandithethile; Akwaba ndandithe ndiyakuthanda.

Akwaba ndandilucelil’uxolo; Akwaba ndandisondele ngakumbi.

Akwaba ndandithethile.